ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

1.   Σύμφωνα με την υπαρ. 9/7-3-2019 ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. ΕΑΑΑ (Θέμα 8ο), ύστερα από πρόταση του κ. Προέδρου, συγκροτήθηκαν Επιτροπές ως εξής :

             -   Συντακτική Επιτροπή "ΗτΑ" και διαδικτύου

                 Πρόεδρος, ο Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

                 Μέλος Α', ο Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας

                 Μέλος Β', ο Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

                 Μέλος Γ', ο Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης

.

             -   Επιτροπή Μελέτης Συνταξιοδοτικών και Οικονομικών θεμάτων

                 Πρόεδρος, ο Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

                 Μέλος Α', ο Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

                 Μέλος Β', ο Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

.

             -   Επιτροπή Αγορών

                 Πρόεδρος, ο Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

                 Μέλος Α', ο Σμχος (ΤΥΕ) ε.α. Ηλίας Σβάρνας

                 Μέλος Β', ο Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς

.

2.   Σύμφωνα με την υπαρ. 15/18-4-2019 ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. ΕΑΑΑ (Θέμα 6ο), συγκροτήθηκε Επιτροπή Εκδηλώσεων - Εκδρομών ΕΑΑΑ ως εξής :

                 Πρόεδρος, ο Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

                 Μέλος Α', ο Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας

                 Μέλος Β', ο Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς

                 Μέλος Γ', ο Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close