1.   Σύμφωνα με την υπαρ. 9/7-3-2019 ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. ΕΑΑΑ (Θέμα 8ο), ύστερα από πρόταση του κ. Προέδρου, συγκροτήθηκαν Επιτροπές ως εξής :

             –   Συντακτική Επιτροπή «ΗτΑ» και διαδικτύου

                 Πρόεδρος, ο Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

                 Μέλος Α’, ο Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας

                 Μέλος Β’, ο Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

                 Μέλος Γ’, ο Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης

.

             –   Επιτροπή Μελέτης Συνταξιοδοτικών και Οικονομικών θεμάτων

                 Πρόεδρος, ο Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

                 Μέλος Α’, ο Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

                 Μέλος Β’, ο Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

.

             –   Επιτροπή Αγορών

                 Πρόεδρος, ο Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

                 Μέλος Α’, ο Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

                 Μέλος Β’, ο Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης

.

2.   Σύμφωνα με την υπαρ. 15/18-4-2019 ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. ΕΑΑΑ (Θέμα 6ο), συγκροτήθηκε Επιτροπή Εκδηλώσεων – Εκδρομών ΕΑΑΑ ως εξής :

                 Πρόεδρος, ο Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

                 Μέλος Α’, ο Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας

                 Μέλος Β’, ο Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης