Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

«Επιβολή Συμπληρωματικών Κρατήσεων σε Μερισματούχους του Μ.Τ.Α., λόγω Αύξησης των Βασικών Μισθών των Στρατιωτικών αναδρομικά από 1-8-2012.»

1. Από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνεται ότι, μετά την αναπροσαρμογή – αύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α’/15-11-2014) των Βασικών Μισθών των στρατιωτικών αναδρομικά από 1-8-2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, κατά την υπ’ αριθμ.14/14-5-2015 συνεδρίασή του, στο πλαίσιο εφαρμογής της κείμενης Νομοθεσίας, ενέκρινε την επιβολή συμπληρωματικών ποσών κρατήσεων για Τρίμηνη Διαφορά Προαγωγής, Διαφορά Γάμου και Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, σε 1.410 μερισματούχους που εξήλθαν των τάξεων της Πολεμικής Αεροπορίας μετά την 1-8-2012 και οι οποίοι κατά τη διαδικασία της μερισματοδότησής τους είχαν υποβληθεί, κατά περίπτωση, στις παραπάνω κρατήσεις υπολογισμένες επί τη βάσει των ποσών των Βασικών Μισθών που ίσχυαν πριν την ψήφιση του προαναφερθέντος Νόμου.

2. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση Δ.Σ./Μ.Τ.Α., η τακτοποίηση της είσπραξης των κρατήσεων αυτών θα γίνει μέσω παρακράτησης από το μέρισμα ενός εκάστου εκ των υπόψη (1.410) μερισματούχων, αρχής γενομένης από την πληρωμή μερίσματος Ιουλίου 2015, σταδιακά (ανάλογα με την επεξεργασία των επί μέρους στοιχείων για τον καθένα ξεχωριστά) και ως εξής:

α. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι πενήντα ευρώ (50,00 €), η παρακράτηση θα γίνει εφάπαξ.

β. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι εκατό ευρώ (100,00 €), η παρακράτηση θα γίνει σε δύο (2) μηνιαίες δόσεις.

γ. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι διακόσια ευρώ (200,00 €), η παρακράτηση θα γίνει σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.

δ. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι τριακόσια ευρώ (300,00 €), η παρακράτηση θα γίνει σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις.

ε. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μεγαλύτερα των τριακοσίων ευρώ (300,00 €), η παρακράτηση θα γίνει σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις.

Αν υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το καταβαλλόμενο μέρισμα δεν επαρκεί για την εξόφληση των επιβαλλόμενων κρατήσεων κατά τον παραπάνω αριθμό μηνιαίων δόσεων, η εξόφληση θα γίνει σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

3. Για την ως άνω επιβολή συμπληρωματικών κρατήσεων δεν θα αποσταλούν ατομικές ενημερωτικές επιστολές. Η σχετική ενημέρωση των υπόψη μερισματούχων θα πραγματοποιείται μέσω των μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων του μερίσματός τους (στήλη «οφειλές προϋπηρεσίας»), στην ιστοσελίδα της Π.Α., όπου εμφανίζεται η τρέχουσα κάθε φορά δόση και το υπόλοιπο.

Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος

Γενικός Διευθυντής

Share this: