Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΠΑΝΑΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

  1. Όπως μας είναι γνωστό από 1/1/2019, οι συντάξεις που μας έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες διατάξεις του Ν. 4387/2016 (1/7/2016) θα επανυπολογιστούν και σύμφωνα και με το άρθρο 1 του Ν.4472/2017:

α. Από 1/1/2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης μας είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό της, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης βασικής σύνταξής μας ως η σημείωση στον κατωτέρω Α. ΠΙΝΑΚΑ.  Αν μετά τον προσδιορισμό του ύψους του ποσού του 18% το ποσό της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ είναι μεγαλύτερο αυτού, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται  συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, ενώ αν το ποσό της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ δεν υπερβαίνει το 18% περικόπτεται εξ’ ολοκλήρου και

β. Από 1/1/2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξής μας είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό της, τότε το ποσό που θα προκύψει  προσαυξάνεται κατά το 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός 5 ετών.

  1. Κατόπιν σχετικών πληροφοριών από αρμόδιους φορείς και τηλεφωνικών σας επαφών θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε πιο αναλυτικά, ότι για τον τρόπο  του επαναϋπολογισμό της νέας σύνταξής μας λαμβάνονται υπόψη:

α. Η συνταξιοδοτική μας πράξη που ισχύει πριν την 1/7/2016 (πράξη 2014 ή 2015 ή 2016 πριν 1/7/2016) στην οποία πράξη αναγράφονται τα στοιχεία που  είναι απαραίτητα ήτοι, το ποσό των συντάξιμων αποδοχών μας και η συνολική ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ υπηρεσία μας και

β. Το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης που μας καταβάλλεται, (κατά προτίμηση του τελευταίου μήνα) και το οποίο εκδίδεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τον Ε.Φ.Κ.Α (πρώην Γ.Λ.Κ) / ΔΝΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,   στο οποίο αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία.

  1. Λαμβάνοντας υπόψη μας και τους κατωτέρω ΠΙΝΑΚΕΣ, φρονούμε ότι μπορείτε να προβείτε στον επαναϋπολογισμό της νέας σύνταξής σας,  στον προσδιορισμό του ποσού της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ σας ΔΙΑΦΟΡΑΣ κλπ. ήτοι:

     Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

       Στον οποίο αναφέρουμε και ενδεικτικά παραδείγματα

syntaxi

ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

syntaxi_1

Σημειώσεις:

α) Γίνεται επαναπροσδιορισμός τόσο του ποσού της μείωσης του Ν.4093/2012, όσο και του ποσού της κράτησης Υγ. περίθαλψης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μετά την δημοσίευση στην ΗτΑ του θέματος ‘’ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ’’ και κατόπιν τηλεφωνικών επαφών με μερικούς από εσάς οι οποίοι εκδηλώσατε την επιθυμία να προβείται στον επανυπολογισμό της σύνταξής σας, θεωρήσαμε σκόπιμο να διευκρινήσουμε με πιο πολλές λεπτομέριες σχετικά με τον τρόπο επαναπροσδιορισμού του ποσού της μείωσης του ν.4093/2012 και του ποσού της κράτησης υπέρ Υγ. περίθαλψης:

  1. Για τον επαναπροσδιορισμό του ποσού της μείωσής του ν.4093/2012 θα πρέπει αρχικά να λάβετε υπόψη σας το ποσοστό της μείωσης, το οποίο προκύπτει από το Υπόλοιπο ποσό που προέρχεται από το ποσό της Βασικής Σύνταξης μείον τα ποσά των μειώσεων των ν. 4024/2011 και 4051/2012 και του ποσού της κράτησης υπέρ Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ):

Α) Για ποσό άνω των 1.000 ευρώ και έως 1.500 ευρώ 5%

Β) Για ποσό άνω των 1.500,01 ευρώ και έως 2000 ευρώ 10%

Γ)  Για ποσό άνω των 2.000,01 ευρώ και έως 3000 ευρώ 15%

Δ) Για ποσό άνω των 3.000,01 ευρώ και άνω 20%

Κατόπιν το ύψος του ποσού της μείωσης προκύπτει ως εξής: Υπόλοιπο ποσό …………. X ………. % = ……………………..

Π.Χ. Βασ. Συντ. 2.123,10 – 154,90 (μείωση Ν.4024/2011) – 62,35 (μείωση Ν.4051/2012 – 148,62 (Ε.Α.Σ) = 1757,23 x 10% = 175,72

  1. Για τον επαναπροσδιορισμό του ποσού της κράτησης υπέρ Υγ. περίθαλψης θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας το Υπόλοιπο ποσό που θα προκύψει από το ποσό της Βασικής Σύνταξης συν(+) το Ε.Ο.Β μείον τις μειώσεις των Ν.4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και της κράτησης υπέρ εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ), οπότε Υπόλοιπο ποσό x 6% π.χ. 2123,10+35 – 154,90 – 62,35 – 175,72 – 148,62 = 1616,51 x 6% = 96,96

Σημ. : 1) Επειδή υπάρχει περίπτωση το ποσό της μείωσης του Ν.4093/2012, που θα προκύψει κατόπιν των ανωτέρω, να πρέπει να μειωθεί περαιτέρω, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το άρθρο 1 παραγ. Β Υποπαραγ. Β3 του Ν.4093/2012

                2) Υπάρχει περίπτωση σε μερικούς τόσο το ύψος του ποσού της μείωσης του Ν.4093/2012 όσο και το ύψος του ποσού της κράτησης υπέρ Υγ. Περίθαλψης να παραμείνει το ίδιο.

β) Για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσού που περικόπτεται από 1/1/2019 λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποσό της καταβαλλόμενης βασικής σύνταξης μείον τις μειώσεις του Ν.4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και Ε.Α.Σ.

π.χ = 1570,10 – 64,60 – 19,01 – 39,39 – 47,10 = 1400 Χ18% = 252

Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Για τον προσδιορισμό των εκατοστών της νέας σύνταξής μας.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΩΝ          ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

Από      24,01-25                                        20,68%
’’      25,01-26                                           21,71%
’’      26,01-27                                           22,74%
’’      27,01-28                                           23,95%
’’      28,01-29                                           25,16%
’’      29,01-30                                           26,37%
’’      30,01-31                                           27,79%
’’      31,01-32                                           29,21%
’’      32,01-33                                           30,63%
’’      33,01-34                                           32,22%
’’      34,01-35                                           33,81%
’’      35,01-36                                           35,40%
’’      36,01-37                                           37,20%
’’      37,01-38                                           39,00%
’’      38,01-39                                           40,80%
’’      39,01-40                                           42,80%
’’      40,01-41                                           44,80%
’’      41,01-42                                           46,80%
’’      42,01-43                                           48,80%
’’      43,01-44                                           50,80%
Από  44,01 και περισσότερα …. Συν(+)        2% …

Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Α.Σ.)

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού και του ύψους του ποσού

της παρακράτησης Α.ΚΑ.ΓΕ (Ε.Α.Σ.)

Η Ε.Α.Σ. παρακρατείται μηνιαία από την σύνταξη του Δημοσίου, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό αυτής και καθορίζεται ως εξής:

Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%

Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 6%

Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 7%

Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 9%

Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 10%

Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 12%

Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 13%

Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%.

Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€).

4. Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθαν. Πάνο τηλ. 6983506600 και Δημ. Κοντοβά τηλ. 6983500618

Share this: