Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Α.Α.Α.  2021

                                                                                                   

 

Η θητεία του σημερινού ΔΣ της ΕΑΑΑ λήγει στις 31-1-2022.  Οι εκλογές θα πρέπει να προκηρυχτούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πέντε μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προκήρυξη των εκλογών πρέπει να γίνει μέσα στο μήνα Αύγουστο που όλος ο Κόσμος βρίσκεται σε διακοπές.

Τ0 ΔΣ, για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων , αποφάσισε τα ακόλουθα στην υπ΄αριθμ . 18 /22-6-2021  τακτική του συνεδρίαση (θέμα 4ο ):

α. Οι εκλογές θα προκηρυχτούν στο ΔΣ της 31/8/2021.

β. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τη Κυριακή  14/11/2021.

γ. Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων από 09: 00 της 1-9-2021  έως 14:00 της 30-9-2021.

                          ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

   α.  Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα αρχίσει από τη Τέταρτη 1/9/2021 και ώρα 09:00  και θα περατωθεί την Πέμπτη  30/9/2021 και ώρα 14:00.

β.  Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου , η οποία κατατίθεται στην γραμματεία της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρας 09:00 έως 14:00 με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας (ΕΑΑΑ) του μέλους. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (προς ΕΑΑΑ Χαλκοκονδύλη 5, Τ.Κ. 10677 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (ceo@eaaa.gr) η οποία όμως πρέπει να συνοδεύεται με  φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακή ταυτότητας του μέλους της ΕΑΑΑ. Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία της ΕΑΑΑ και των  Παρατημάτων και δημοσιεύεται στη σελίδα 4 της παρούσης.

γ.  Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του πρόεδρου και του αντιπροέδρου δεν κωλύονται να θέσουν υποψηφιότητα και για μέλος του Δ.Σ.

δ.  Οι εκλογές διεξάγονται  υπό τη προϋπόθεση , ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον δεκαέξι (16) υποψηφιότητες για όλες τις θέσεις του Δ.Σ.

 1. 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΠΟΨΗΦΙΩΝ

α.  Ο έλεγχος της νομιμότητας των υποψηφίων και η ενημέρωση τους πραγματοποιείται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ εντός δεκαημέρου από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και όχι αργότερα από τις 10 Οκτωβρίου 2021.

β.  Ενστάσεις επί της νομιμότητας υποβάλλονται εντός 2ημέρου από της ενημερώσεως των υποψηφίων και κρίνονται αμετακλήτως εντός 5ημέρου από της υποβολής τους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

γ. Δικαίωμα του εκλέγειν κα εκλέγεσαι έχουν όλα τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη της ΕΑΑΑ με τους εξής  περιορισμούς:

 • Για τις θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου οι υποψήφιοι πρέπει να είναι βαθμού Απτχου ή Υπτχου.
 • Τα ορφανικά μέλη δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου.
 1. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

α. Για τις εκλογές του 2021 οι εφορευτικές επιτροπές  θα είναι συνδεδεμένες On line  με το εκλογικό κατάλογο της ΕΑΑΑ.

β.  Με την ψήφιση του κάθε μέλους θα ενημερώνεται άμεσα  η βάση του εκλογικού καταλόγου και δεν θα υπάρχει δυνατότητα διπλοψηφίας.

γ.  Εκλογικοί κατάλογοι θα αποσταλούν στα εκλογικά τμήματα για τη περίπτωση που απρόβλεπτες καταστάσεις δεν επιτρέψουν την ηλεκτρονική σύνδεση με την ΕΑΑΑ

δ. Ο εκλογικός κατάλογος στους οποίο αναγράφονται τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη  θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και να έχουν διορθωθεί τα λάθη ή παραλήψεις με μέριμνα του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ μέχρι  31-10-2021 

 1. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

α.  Μέχρι 10-10-2021 πρέπει να έχουν ορισθεί οι εφορευτικές Επιτροπές (Κεντρική και Εκλογικών τμημάτων.

β.  Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή  και οι Εφορευτικές Επιτροπές των Εκλογικών Τμημάτων της ΕΑΑΑ στην Αθήνα  αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δια κληρώσεως μεταξύ των προτεινομένων από τους υποψηφίους, μελών της ΕΑΑΑ, που διαμένουν στο λεκανοπέδιο αττικής.

γ.  Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων Παραρτημάτων αποτελούνται επίσης από τρία (3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ  δια κληρώσεως , μεταξύ των προτεινομένων από τα Δ.Σ. των Παραρτημάτων εκ των κατοικούντων στο Νομό εκάστου Παραρτήματος μελών.

Για τον ορισμό των Εφορευτικών Επιτροπών κάθε υποψήφιος μπορεί να προτείνει μέχρι τρία (3) άτομα.

δ.  Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ όσο και των Παραρτημάτων δεν μπορεί να είναι μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών.

ε.  Πρόεδρος της κάθε Εφορευτικής επιτροπής ορίζεται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο μέλος προ της αποστρατείας. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους της Κεντρικής Εφορευτικής επιτροπής ο αναπληρωτής ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους  Εφορευτικής επιτροπής Τμήματος  ο αναπληρωτής ορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Στ. Στα τακτικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Εφορευτικών Επιτροπών θα χορηγηθεί χρηματικό ποσό εκατό (100 ) ευρώ, για αντιμετώπιση των εξόδων κινήσεως.

 1. ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΠΤΕΡΕΙΕΣ

α. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν, μπορούν να προσκομίσουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης σελίδας και μέχρι διακόσιες (200) λέξεις, στο οποίο θα μπορούν να καταχωρήσουν και τις απόψεις τους, όσον αφορά την επίλυση των κλαδικών θεμάτων. Τα βιογραφικά και οι πρόσφατες φωτογραφίες υποβάλλονται ως συνημμένα στην αίτηση υποψηφιότητας.

β. Επιμέρους λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην «ΗτΑ», στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ  και δι’ εγγράφων προς τα Παραρτήματα της ΕΑΑΑ.

 1. ΑΤΥΠΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

β. Παράλληλα με τις εκλογές για το νέο Δ.Σ. της ΕΑΑΑ θα διεξαχθούν και άτυπες εκλογές-σφυγμομετρήσεις σε όλα τα παραρτήματα της ΕΑΑΑ, πλην εκείνων που οι υποψήφιοι είναι ισάριθμοι με τις θέσεις των μελών του Δ.Σ.

β.  Οι άτυπες εκλογές σε όλα τα παραρτήματα θα γίνουν από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές των εκλογών της ΕΑΑΑ, πλην του παραρτήματος Λάρισας στο οποίο οι άτυπες εκλογές θα διενεργηθούν από ξεχωριστή εφορευτική επιτροπή, η οποία θα διοριστεί από το ΔΣ της ΕΑΑΑ.

γ. Τα ψηφοδέλτια των Παραρτημάτων χωρίζονται σε δυο μέρη:

 • Το πρώτο για τη θέση του προέδρου, όπου τίθεται ένας σταυρός προτίμησης.
 • Το δεύτερο για τις θέσεις των μελών του ΔΣ όπου τίθενται από ένας (1) έως δυο (2) σταυροί προτίμησης.

δ. Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία της των  Παρατημάτων και δημοσιεύεται στη σελίδα 5 της παρούσης.

 

Το ΔΣ της ΕΑΑΑ

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ    /    /2021

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………….

ΒΑΘΜΟΣ: ………………………………………………………

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΑΑΑ: …………………………………….

ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………

ΤΑΧ. ΤΟΜΕΑΣ: ………………………………………………..

ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:…………….ΚΙΝΗΤΟ:………………

 

 1. Σας πληροφορώ ότι επιθυμώ να υποβάλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου στο νέο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.

α) Για τη θέση του Προέδρου           

 

β) Για  τη θέση του Αντιπροέδρου   

 

γ) Για τη θέση Μέλους του Δ.Σ.        

 

 1. Συνημμένα υποβάλλω για δημοσίευση στην «ΗτΑ»:

α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα   

 

β) πρόσφατη  φωτογραφία              

 

 

Ο Αιτών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημειώσατε Χ στο τετραγωνάκι που ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιος και στο βιογραφικό και στη πρόσφατη  φωτογραφία.

 

.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ ΣΤΟ Τ.Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ……………………..

ΑΘΗΝΑ    /    /2021

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………….

ΒΑΘΜΟΣ: ………………………………………………………

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΑΑΑ: …………………………………….

ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………

ΤΑΧ. ΤΟΜΕΑΣ: ………………………………………………..

ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:…………….ΚΙΝΗΤΟ:………………

 

 1. Σας πληροφορώ ότι επιθυμώ να υποβάλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου στο νέο Τ. Σ./Παραρτήματος……………………

α) Για τη θέση του Προέδρου           

β) Για τη θέση Μέλους του Δ.Σ.        

 1. Συνημμένα υποβάλλω για δημοσίευση στην Ιστοσελίδα του παραρτήματος :

α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα   

β) πρόσφατη  φωτογραφία              

 

 

Ο Αιτών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημειώσατε Χ στο τετραγωνάκι που ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιος και στο βιογραφικό και στη πρόσφατη  φωτογραφία.

                                                                      

 

 

                                   

Share this: