Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

1)         Σας γνωστοποιούμε ότι το ΔΣ/ΕΑΑΑ κατά την υπ αριθμ 8/21-2-2016 (θέμα 6ο ) συνεδρίαση του,  παρουσία και του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης κ Υπτχου ε.α. (ΔΙΚ) Σωτηρίου Στρατογιάννη  αφού έλαβε υπόψη του, τους νόμους 3865/2010  “Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)”, 4002/11 “Επιπλέον ΕΑΣ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικία τους και δεν έχουν αποστρατευτεί με πρωτοβουλία της υπηρεσίας”  και  3986/2011 “Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα Φυσικά Πρόσωπα”, σχετικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, ερωτήσεις  μελών της ΕΑΑΑ και σχετικές αιτήσεις που κυκλοφορούσαν, έκρινε σκόπιμο ότι πριν προβούμε στην παραλαβή και μελέτη της υπ αριθμ 244/2017 απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ακόμα δεν έχει καθαρογραφεί,  να επιφυλαχτούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά για τυχόν περαιτέρω ενέργειες σας,

2)         Συμπληρωματικά θεωρήσαμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε ότι μέλη της Ένωσης, από τον Νοέμβριου του 2010, έχουμε προβεί  στην υποβολή ΕΝΣΤΑΣΗΣ  στο ΓΛΚ  η οποία έχει διαβιβαστεί στο ελεγκτικό Συνέδριο, με την όποια ένσταση ζητάμε να ακυρωθεί και να εξαφανιστεί η από 5/8/2010 / Αρ Πρωτ ΔΥ  απόφαση του ΓΛΚ, να  σταματήσει η μηνιαία παρακράτηση από τη σύνταξή μας υπέρ ΕΑΣ και να μας επιστραφούν τα αχρεωστήτως παρακρατηθέντα από 1/8/2010 και η οποία ένσταση δεν έχει ακόμα μάλλον εκδικαστεί, φρονούμε  ότι πρέπει να προβούμε στη διερεύνηση του αρχείου μας για τον εντοπισμό της, προκειμένου να την συσχετίσουμε-επικαλεστούμε για τυχόν περαιτέρω ενέργειές μας.

3)         Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθανάσιο Πάνου τηλ 6983506600 και Δημήτριο Κοντοβά τηλ 6983500618.

Εκ της ΕΑΑΑ

Share this: