1.   Σύμφωνα με την υπαρ. 5/7-2-2019 απόφαση Δ.Σ. ΕΑΑΑ (Θέμα 1ο & 2ο), κατόπιν διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας, σε πλήρη απαρτία των Μελών, εκλέχθηκαν :

      α.   Διευθύνων Σύμβουλος, ο Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς

      β.   Γραμματέας Δ.Σ., ο Σγός (ΤΤΗ) ε.α Ευστάθιος Καρβουνιάρης

.

2.   Σύμφωνα με την υπαρ. 9/7-3-2019 ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. ΕΑΑΑ (Θέμα 8ο), ύστερα από πρόταση του κ. Προέδρου, ανατέθηκαν καθήκοντα στα Μέλη Δ.Σ. ως εξής :

            –   Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

            –   Υπεύθυνος παραθερισμού και οικιστικού, ο Απτχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Δημητριάδης

            –   Υπεύθυνοι Πνευματικού Κέντρου, οι Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας και Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς

            –   Υπεύθυνος έντυπης έκδοσης της «ΗτΑ», ο Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

            –   Υπεύθυνος υγειονομικών θεμάτων, ο Σμχος (ΤΥΕ) ε.α. Ηλίας Σβάρνας

            –   Υπεύθυνοι Γραφείου Μελετών, οι Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος και Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

            –   Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ – διαδικτύου – ηλεκτρονικής έκδοσης της «ΗτΑ», ο Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης

            –   Υπεύθυνος για θέματα τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών παροχών (VPN), o Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς

            –   Εκπρόσωπος ΕΑΑΑ στη Γενική Συνέλευση ιδιοκτητών Μεγάρου Χαλκοκονδύλη 5, ο Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης

.