Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών (Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά-Αίτηση)

ΒΑΜ

Γνωρίζεται στα Μέλη της ΕΑΑΑ ότι, στις 11 Δεκεµβρίου 2022, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.µ., θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου της Ένωσης (Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος), η βράβευση των αριστούχων µαθητών σχολικού έτους 2021- 2022, τέκνων οικογενειών αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ:
Τα τέκνα να έχουν προαχθεί από τη Β’ στη Γ’ τάξη ή να έχουν αποφοιτήσει από τη Γ’ Τάξη Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας (και Τεχνικό Λύκειο), µε Μ.O. βαθµολογίας 18,1 και άνω, σύµφωνα µε το Π.Δ. 246/98 και Π.Δ. 60/06 του Υπουργείου Παιδείας.

Ο αριθµός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται µε απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και στον υπό βράβευση µαθητή χορηγείται χρηµατικό ποσό Τριακοσίων Είκοσι ευρώ (€320,00) το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του βραβευµένου µαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.

Β) ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ:

Αίτηση από τον νόµιµο Επίτροπο (κηδεµόνα – πατέρα – µητέρα), όπως το υπόδειγµα στο τέλος της ανακοίνωσης.

Θεωρημένη βεβαίωση Δημόσιου ή Ιδιωτικού λυκείου στην οποία θα αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή/τριας (από 18,1 και άνω) και ο χαρακτηρισμός <<ΑΡΙΣΤΑ>>.

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών στην ΕΑΑΑ).

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, του/της συζύγου (ή πρώην) του στελέχους, όπου θα δηλώνονται ή εργασία του/της (και το ΑΦΜ του εργοδότη).

Βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι δεν θα του/της χορηγηθεί αντίστοιχο χρηματικό βραβείο για το ίδιο τέκνο και για το ίδιο σχολικό έτος (για τους υπηρετούντες στην ΠΑ χρειάζεται Ταμειακή Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικού).

Δεν εργάζεται: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του/της συζύγου του στελέχους, όπου θα δηλώνει ότι δεν εργάζεται.

Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του/της συζύγου του στελέχους, όπου θα δηλώνονται η εργασία του/της (και το ΑΦΜ εργοδότη).

Εργάζεται στο Δημόσιο ή στις Ε.Δ./Σώματα Ασφαλείας: Βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι δεν θα του/της χορηγηθεί αντίστοιχο χρηματικό βραβείο για το ίδιο τέκνο και για το ίδιο σχολικό έτος (για τους υπηρετούντες στην ΠΑ χρειάζεται Ταμειακή Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικού).

Είναι εν αποστρατεία στέλεχος των Ε.Δ.(το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση  διαζυγίου): Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να αναγράφεται η ιδιότητα του/της( Βαθμός αποστρατείας-Κλάδος) και ότι δεν θα λάβει το αντίστοιχο επίδομα για το ίδιο τέκνο και για το ίδιο σχολικό έτος, μέσω της οικείας Ένωσης Αποστράτων.

Δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό των γονέων για την επιμέλεια του μαθητή/τριας (κατά άρθρο 1441 του ΑΚ) σε περίπτωση διαζυγίου.

Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασµού του τέκνου και σε περίπτωση µη υπάρξεως, να αποσταλεί Φωτοαντίγραφο Οικογενειακού Τραπεζικού Λογαριασµού µε το όνοµα ενός εκ των γονέων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικογενειακό Τραπεζικό Λογαριασµό.

Σας γνωρίζουμε ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχουν καθοριστεί με τις υπ’ αριθμών Φ.849/3976/Σ756/6 Απρ 21/ΓΕΑ/Δ6/2(ΟΣΟ), Φ.849/1792/Σ.39522/ΦΕΒ21/ΟΛΚΑ

Φ.849/6683/Σ.1377/1Ιουν21/ΟΛΚΑ

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα υποβληθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, ως εξής:

– Στα κατά τόπους Παραρτήματα, όσα Μέλη εξυπηρετούνται από αυτά.

– Απευθείας στην κεντρική ΕΑΑΑ, όλα τα υπόλοιπα Μέλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η καθορισθείσα από την ΕΑΑΑ διαδικασία (κατόπιν ραντεβού, χρήση μάσκας κλπ).

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην κεντρική ΕΑΑΑ ή τα Παραρτήματά της (για ταχυδρομική αποστολή λαμβάνεται υπόψιν η σφραγίδα ταχυδρομείου), έως την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Αυτονόητη η υποχρέωση τήρησης  της ανωτέρω προθεσμίας, προκειµένου υποβληθούν  στο ΓΕΑ το σύνολο των Αιτήσεων για έγκριση του αντίστοιχου κονδυλίου.

Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Σμχος εα Δημήτριος Κοντοβάς τηλ. 6983500618 και Πνευματικό Κέντρο Σμχος εα Δημήτριος Φαλτάιτς τηλ. 6983494949.  

Για να κατεβάσετε την Αίτηση πατήστε ΕΔΩ.

Εκ της ΕΑΑΑ

Share this: