Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Το υπόμνημα της ΕΑΑΑ σε Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών της ΒτΕ

 

 

ΠΡΟΣ : Τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

 

 

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ   (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση:       Χαλκοκονδύλη 5

Ταχ. Κώδικας:  106 77 – Αθήνα

Τηλέφωνα:       210 3802241 &

                         210 3820271

Fax:                 210 3825393

Email:              info@eaaa.gr

Αθήνα,           1 Φεβρουαρίου 2023

ΚΟΙΝ. :

 

ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 16, 35 και 41 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ 13-01-2023 ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

«Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 16

Πόροι του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου α.ν. 1137/1946

 1. Στο άρθρο 16 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου προβλέπεται νέα κράτηση ύψους «μέχρι 1% από τις συντάξεις των εν αποστρατεία» για τη δυνατότητα νοσηλείας αποστράτων Αεροπορίας στο ΝΙΜΤΣ.
 2. Για τον ίδιο λόγο από το 1958 επιβάλλεται στους αποστράτους-μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) μια κράτηση 3% επί του Μερίσματός των υπέρ ΝΙΜΤΣ με βάση το Ν.3818/1958. Το ποσό αυτής της κράτησης για την πιθανή νοσηλεία των αποστράτων αεροπορίας και την όποια προτεραιότητα έχουν, στο ΝΙΜΤΣ, ανέρχεται περίπου σε 160-170 ΕΥΡΩ ετησίως ανά άτομο.
 3. Με το υπό ψήφιση λοιπόν σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ θεσπίζεται ΔΙΠΛΗ κράτηση για τους αποστράτους-συνταξιούχους της ΠΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ (μέχρι 1% από τη σύνταξη συν(+) 3% από το μέρισμα).
 4. Τόσο η ρύθμιση-περικοπή σύνταξης αυτή του άρθρου 16 (1% στη σύνταξη) όσο και η κράτηση 3% στο Μέρισμα του Ν.3818/1958 ΥΠΕΡ ΝΙΜΤΣ στην ουσία είναι αντισυνταγματικές καθόσον αποτελούν νέες κρατήσεις-περικοπές Συντάξεων και Μερισμάτων για τη νοσηλεία των αποστράτων αεροπορίας ενώ για την υγειονομική περίθαλψη όλων των πολιτών ενιαία επιβάλλεται ΜΟΝΟΝ η «Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων» ύψους 6% σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4670/2020 ως το σχετικό εδάφιο παρακάτω σε [ ] :

[ 30. α) Από την 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).]

 1. Ο παραπάνω νόμος 4670/2020 θέτει ισότιμα για όλους τους συνταξιούχους ενιαία κράτηση 6% στην κύρια σύνταξη, υπέρ ΕΟΠΥΥ για την υγειονομική περίθαλψη όλων των συνταξιούχων. Η διατήρηση του ΝΙΜΤΣ ως αμιγές νοσοκομείο των ΕΔ δεν ισχύει πλέον διότι δικαιούχοι νοσηλείας σε αυτό είναι όλοι οι πολίτες της χώρας. Ήδη με το ΦΕΚ 75 της 14-1-2023 το ΝΙΜΙΤΣ παραχωρεί 50 κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 16-1-2023 έως και 31-3-2023 .
 2. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αποστράτων συνταξιούχων της αεροπορίας διαβιεί στην επαρχία και δεν χρήζει αναγκών νοσηλείας του στο ΝΙΜΤΣ, αφού εξυπηρετείται στα στρατιωτικά νοσοκομεία όπου υπάρχουν, στα επαρχιακά νοσοκομεία του ΕΣΥ και κυρίως στο 251 ΓΝΑ, όταν απαιτηθεί νοσηλεία στην Αθήνα.
 3. Επομένως η επιβολή νέας (1%) κράτησης είναι άδικη και ζητούμε να αποσυρθεί. Η συνέχιση της υφιστάμενης κράτησης ( 3% επί του μερίσματος) σημαίνει προτεραιότητα στην νοσηλεία των αποστράτων και η συμμετοχή του ΝΙΜΤΣ στο ΕΣΥ, όπως ΦΕΚ 75 της 14-1-2023, και πάντα με απόφαση του ΔΣ του ΝΙΜΤΣ.

Άρθρο 35

Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους

 1. Όπως σας είναι γνωστό, ο Ν.4093/12, έχει κριθεί οριστικά και αμετάκλητα, ως παράνομος και αντισυνταγματικός, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 2192/14 έως 2196/14 αποφάσεις της ολ. ΣτΕ, και επομένως η κράτηση, που επιβλήθηκε υπέρ των Μετοχικών Ταμείων (Μ.Τ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), δυνάμει του ως άνω νόμου, θα έπρεπε να είχε καταργηθεί από 1-1-2013 και να είχε επιστραφεί αναδρομικά.
 2. Με την ψήφιση του Ν.4387/2016, η εν λόγω κράτηση, υπέρ των Μ.Τ., καταργήθηκε, μόνο για την κατηγορία των Αξιωματικών, που αποστρατεύονται μετά τις 13–5–16 (ψήφιση Ν.4387/16), ενώ για την κατηγορία εκείνων των Αξιωματικών, που αποστρατεύτηκαν πριν της ημερομηνίας της ψήφισης του ως άνω νόμου (13–5–16) παραμένει. Με την παράλειψη αυτή, πέραν της επιβάρυνσης που υφίσταται η κατηγορία αυτή των Αξιωματικών, συνεχίζεται η κατάφορη αδικία και άνιση μεταχείριση και φυσικά, να παραβιάζεται η κατ’ αρθ. 4 παρ. 1 Αρχή της Ομοιόμορφης Μισθολογικής Μεταχείρισης και η Αρχή της Ισότητας, καθώς και η κατ’ αρθ. 5 παρ. 1 Αρχή της Αξιοκρατίας του Συντάγματος.
 3. Η διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων με το Ν.4387/16, δημιούργησε, δυστυχώς, τρεις (3) κατηγορίες μερισματούχων, η πρώτη είναι οι αποστρατευθέντες πριν τις 13–5–16 και η σύνταξή τους είναι κάτω των 1000€, που δεν έχουν την κράτηση αυτή, η δεύτερη είναι οι πριν τις 13–5–16 και σύνταξη άνω των 1000€, που την έχουν μέχρι και σήμερα και η τρίτη είναι οι μετά τις 13–5–16 που δεν την έχουν.
 4. Ο κος ΥΦΕΘΑ, στις 16–2–22, στη Βουλή των Ελλήνων, σε ερώτηση Βουλευτών, άλλων κομμάτων, για το θέμα αυτό αναφέρει ότι:

   α) Θεσπίζεται νομοθετική ρύθμιση για παύση, από      1-1-21, της εν λόγω κράτησης στα μερίσματα, που καταβάλλουν τα Μ.Τ στους μερισματούχους.

   β) Το ενδιαφέρον, των άλλων κομμάτων για αυτά τα προβλήματα των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ, δεν υπερβαίνει το δικό μας ζήλο, αλλά και τη δική μας προσήλωση, για την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν κάθε φορά. Άλλωστε η Κυβέρνηση έχει αποδείξει εμπράκτως το ενδιαφέρον της στον σωστό τόπο και στον κατάλληλο χρόνο, για τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, αλλά και για τα εν αποστρατεία στελέχη αυτών. Θα υπάρξει πολύ σύντομα νομοθετική ρύθμιση, για το πρόβλημα αυτό.

 γ) Θα ήθελα να  διαβεβαιώσω ότι η πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη προσπάθεια, που έχει αναληφθεί από το ΥΠΕΘΑ, θα συνεχιστεί με επιτακτικούς ρυθμούς αξιοποιώντας, στο μέγιστο, όλα τα διατιθέμενα μέσα, προς διευθέτηση του αναφύοντος ζητήματος, για το οποίο θα έχουμε εξέλιξη μέσα στους επόμενους μήνες.

 1. Δυστυχώς όμως, αυτή την εξέλιξη δεν τη βλέπουμε εδώ και 10 μήνες. Η κατ’ εξακολούθηση αναβολή (2020-2022), της επίλυσης του προβλήματος και μετατόπιση του χρόνου των αναδρομικών από 1-1-2021 σε 1-1-2022, αναμφίβολα θεωρείται μεγάλη αδικία για τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, που αποστρατεύθηκαν πριν τις 13-5-16.
 2. Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριλάβει τα αναδρομικά από το 2021.
 3. Τέλος είναι πολύ σημαντικό τα όποια αναδρομικά να είναι αφορολόγητα ή φορολογητέα στη βάση, όπως η χορήγηση αναδρομικών με τον ν. 4575/18.

Άρθρο 41

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 2554/1953

 1. Και τα δύο ταμεία ΜΤΣ και ΜΤΑ αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και υπάγονται υπό την ανώτατη εποπτεία και έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέσω των Γενικών Επιτελείων ΣΞ και ΠΑ.
 2. Στο υπό τροποποίηση Άρθρο 1 ν.δ. 2554/1953 αφορά την σύνθεση του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
 3. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ιδρύθηκε το 1939 με τον Αναγκ. Νόμο 1988/1939 (ΦΕΚ Α΄414) «Περί ΜΤΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραπάνω νόμου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΑ διορίζονται με απόφαση του κ. ΥΕΘΑ μετά από πρόταση του ΑΑΣ για μια τριετία η οποία δύναται να παραταθεί ή να ανανεωθεί.
 4. Σύμφωνα επίσης με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, δύο (2) θέσεις του Δ.Σ. καταλαμβάνουν μερισματούχοι, μέλη του Ταμείου, βαθμού ανώτατου ή ανωτέρω Αξκού, με τον έναν κατά προτίμηση ειδικότητας Οικονομικού της ΠΑ.
 5. Η ΕΑΑΑ πιστεύει ότι το άρθρο 41 πρέπει να συμπεριλάβει και την τροποποίηση του άρθρου που αφορά την σύνθεση του ΔΣ του ΜΤΑ. Δηλαδή το ένα μέλος από τα δύο (2) των μερισματούχων πρέπει να είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και να προτείνεται από την ΕΑΑΑ. Επομένως η υποπαράγραφος  του άρθρου (2) που αφορά την σύνθεση του ΔΣ του ΜΤΑ να τροποποιηθεί σε, Δύο (2) μερισματούχων του Ταμείου, εχόντων βαθμό ανωτάτου ή ανωτέρου  εκ των οποίων ο ένας να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας ειδικότητας Οικονομικού της ΠΑ εφόσον υπάρχει.

Εκ μέρους του ΔΣ/ΕΑΑΑ

Ο Πρόεδρος

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Share this: