Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης ΟΣΜΟΣΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Σχετ. Αποφάσεις ΔΣ Νο 565/28-02-2018, Καταστατικό Συνεταιρισμού & Ν.1667/1986  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού, στην διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει το Σάββατο 2 Ιουνίου (αν  κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται 1200 μέλη του Συνεταιρισμού) με εναλλακτική την 9η Ιουνίου (αν παρίστανται 500 μέλη περίπου) και οριστική -τελική ημερομηνία, αυτή της 16ης Ιουνίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Αεροδικείου Αθηνών, οδός Σούτσου 40, Αθήνα, στον 1ο Όροφο.  Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  1. Έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2017.

  2. Έκθεση ΕΕ

  3. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων 2018.

  4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή μελών Δ.Σ..

  5. Έγκριση Εγγραφής & Διαγραφής Μελών

  6. Ενημέρωση μελών για τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του ΙΚΑΡΟΥ

  7. Έγκριση νέων προγραμμάτων & δράσεων

Η τρίτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, εφόσον ο αριθμός των μελών αυτών δεν είναι κατώτερος των επτά (7).

Υπενθυμίζεται επίσης ότι όσοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση κατά την προσέλευσή τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι απαραιτήτως με την αστυνομική ή την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Τα μέλη μετέχουν στη Γ.Σ. και ψηφίζουν αυτοπροσώπως . Η παρούσα θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στα μέλη του Συνεταιρισμού επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την κατά τα ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του.                                    

                                                                                                                Αθήνα, 17-04-2018

 Το  Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος          O Αντιπρόεδρος           Γεν. Γραμματέας                    Ο Ταμίας              

 Γ.Γερούλης               Δ. Λαζάρου              Επ. Παπαδόπουλος                  Δ. Γιάνναρος

Απτχος (Ι)ε.α.           Υπτχος(Ι)ε.α.                 Ασμχος(Ι)ε.α.                     Απτχος (Ι)ε.α.

Τα Μέλη:      Σμχος (ΥΓ) Ι. Καπίρης,                   Σμχος (ΥΓ) Κ. Κουρέλης,                 Βασιλική Μαναγλιώτη

Share this: