Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.Α.Α.Α

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.Α.Α.Α. Υλοποιώντας το Σχέδιο Δράσης που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ με την ανάληψη των καθηκόντων του, το ΔΣ/ ΕΑΑΑ , αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση Γραφείου Επιστημονικών Συνεργασιών/ ΕΑΑΑ με στόχο: 

«Την ενεργοποίηση και διασύνδεση, των Μελών της Ε.Α.Α.Α., που διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση-επιμόρφωση(Διδακτορικό-Μεταπτυχιακά διπλώματα) και εμπειρίες(Διοικητικές- Επιτελικές) σε πολλαπλούς τομείς και ειδικότητες, και τη συνεργασία με Δημόσιους Φορείς, ΕΕ, ΝΑΤΟ, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Σχολές Επιμόρφωσης κλπ. Η ανωτέρω ενεργοποίηση και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσεως θα αποσκοπεί σε ένα στόχο, το όφελος επί Εθνικών Συμφερόντων της χώρας μας».

Σκοπός του Γραφείου Επιστημονικών Συνεργασιών/ Ε.Α.Α.Α. είναι: 

α. Η συλλογή, έρευνα, ανάλυση, επεξεργασία και μελέτη, σε θέματα στρατηγικής όπως, τα αφορώντα σε πολιτική, διπλωματία, γεωστρατηγική, οικονομική και γεωοικονομική πλευρά, επιπτώσεις στο περιβάλλον και λοιπά συναφή αντικείμενα που απασχολούν ή ανακύπτουν στον Ελλαδικό χώρο, το χώρο των Βαλκανίων αλλά και τη γενικότερη περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης και του Ευξείνου Πόντου και αντίστοιχα θέματα ασφάλειας και απειλών αυτής στον υπόψη χώρο καθώς και κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη διατήρηση και ενδυνάμωση του Ελληνισμού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 

β. Η ενημέρωση της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης καθώς και του επιστημονικού ή ασχολούμενου με συναφή θέματα προσωπικού και Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

γ. Η παροχή σε φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής κρατικής μηχανής ή/και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των εκτιμήσεων και εισηγήσεων που θα προκύψουν από την ανάλυση των θεμάτων αυτών. 

δ. Η προώθηση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ως παράγοντα διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής και η συμβολή της Ελλάδας στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής ιδέας. 

ε. Η ανάληψη, διοργάνωση, παρακολούθηση και διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, και άλλων γενικότερων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών κύκλων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, μόνης της, είτε από κοινού με άλλους φορείς, με σκοπό αφενός την διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών της Ε.Α.Α.Α. και αφετέρου της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας σε θέματα και γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές. 

Η εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Α.Α.Α. θα υλοποιηθεί με:

α. Διενέργεια μελετών από τα μέλη της Ε.Α.Α.Α. σε θέματα ενδιαφέροντος της Ε.Α.Α.Α. και όχι μόνο.. 

β. Παρουσίαση των θεμάτων αυτών, αλλά και των λοιπών αναλύσεων υπό μορφή κυρίως ανακοινώσεων σε μόνιμα δεσμευμένης ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, (Internet World Wide Web Site) ή ανακοινώσεων στον τύπο, ή έκδοση εντύπων-εγχειριδίων και διοργάνωση συνεδρίων-σεμιναρίων για παρουσίαση θεμάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

γ. Συνεργασία με τους κρατικούς φορείς, οργανισμούς, αλλά και συναφή ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού για την ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών και την από κοινού μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

δ. Δημιουργία κατάλληλης υποδομής τεκμηρίωσης και τράπεζας πληροφοριών, και αποδελτίωσης από τον τοπικό και διεθνή τύπο και το διαδίκτυο, βιβλιογραφίας και πληροφοριών γενικώς για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Α.ΑΑ Συγκεκριμένα το Γρ. Ε.Σ./Ε.Α.Α.Α. θα μεριμνά για τη : 

α. Ανάθεση-Ανάληψη μελετών αεροπορικού – αεροδιαστημικού περιεχομένου. 

β. Ανάληψη μελετών επι θεμάτων: Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, ΕΔ, Εθνικών, Οικονομικών, Υγειονομικών, κλπ. 

γ. Συγγραφή Εγχειριδίων και Ειδικών Συγγραμμάτων για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΕΔ-ΣΑ. 

δ. Συμμετοχή σε ευρύτερες Επιστημονικές δραστηριότητες – διατριβές που απασχολούν πολλά συναρμόδια Υπουργεία και Δημόσιους φορείς, με κυριότερα τα Υπουργεία, Εξωτερικών, Άμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξεως, Ανάπτυξης, Μεταφορών, Τουρισμού και Πολιτισμού κ.α. 

ε. Ανάληψη ή συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες φορέων της ΕΕ και ΝΑΤΟ. 

στ. Δυνατότητα επιστημονικής συνεργασίας με την φοιτητική κοινωνία νέων, που διατρίβουν σε απόκτηση, αφομοίωση και χρήση προηγμένων γνώσεων, ενώ ξεκινούν την επαγγελματική σταδιοδρομίας τους. 

ζ. Τέλος, θα παρεμβαίνει συμβουλευτικά προς το ΥΕΘΑ (ΑΣΑΕΔ: Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων-Σωμάτων Ασφαλείας), την ΥΠΑ, ΓΓΑ και ΥΠ Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης για θέματα «Αεραθλητισμού», συνεργαζόμενη στενά με την ΕΛΑΟ (Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία). Οι άξονες εστίασης συνεργασιών θα καλύπτουν: 

1. Γεωπολιτική-Γεωστρατηγική-Παγκοσμιοποίηση. 

2. Διεθνείς Σχέσεις/Δίκαιο. Συμμαχίες ΝΑΤΟ, ΕΕ/ΚΕΠΑΑ. 

3. Κοινωνιολογία-Ηγεσία-Ανθρώπινο Δυναμικό. 

4. Διεύθυνση-Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χειρισμό Κρίσεων. 

5. Αεροπορικές Επιχειρήσεις-Υποστήριξης ΕΔ – ΣΑ, Ειρήνη-Ένταση-Πόλεμο. 

6. Τεχνολογία και Ειδικότητες-Εξειδίκευση- Πολεμική Βιομηχανία. 

7. Αεροπορική Ιατρική. 

8. Αεραθλητισμός – Αεροπορικός Τουρισμός. 

9. Οικονομία-Υγεία- Εκπαίδευση 

Παρακαλούνται-προσκαλούνται τα Αξιότιμα Μέλη μας, τα οποία επιθυμούν και έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες, για δήλωση ενδιαφέροντος- συμμετοχής, κατ΄ επιλογή τους στους ανωτέρω άξονες, ώστε το παραπάνω γραφείο να πάρει σάρκα και οστά. 

Υπεύθυνος του Γρ. Ε.Σ/Ε.Α.Α.Α. ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Στράτος Σκλήρης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι)εα. Κων. Ιατρίδης Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ.

Share this: