Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΑ 2021

                                                                                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

                                                                                                    ΕΝΩΣΗ

                                                                           ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

                                                                                                        (Ν.Π.Δ.Δ.)

                                                                                        Ταχ. Δ/νση:  Χαλκοκονδύλη 5

                                                                                        Ταχ. Κώδικας: 106 77 – Αθήνα

                                                                                        Τηλέφωνα:       210 3802241 &

                                                                                                                    210 3820271

                                                                                                Fax                   210 3825393

                                                                                               Email:               info@eaaa.gr

 

                   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΑ 2021

 

1 Έχοντας υπόψη:

   α. Το ΝΔ 1171 /1972 (ΦΕΚ 82 τ.Α /1972)

   β. Την Φ.454/ΑΔ 452352/20 Αυγ 2002 ΚΥΑ ΥΦΕΘΑ –ΥΦΟΙΚ (ΦΕΚ 1142 τ.Β /2002) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)».

   γ.  Την Φ.454/ΑΔ 451618 /9 Ιουν 2006 ΚΥΑ ΥΦΕΘΑ –ΥΦΟΙΚ (ΦΕΚ 1142 τ.Β /2002) « Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.454/ΑΔ 452352/20.08.2002 (ΦΕΚ Β 11742) Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

δ.  Την υπ’ αριθμ  21/ 31-8-2021   Απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΑ.

 

                                 Προκηρύσσονται

εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 14  Νοεμβρίου 2021. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

2   ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

   α.  Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα αρχίσει από τη Τέταρτη 1/9/2021 και ώρα 09:00  και θα περατωθεί την Πέμπτη  30/9/2021 και ώρα 14:00.

β.  Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μπορεί να γίνει:

 • Με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία κατατίθεται από τον υποψήφιο στην γραμματεία της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρας 10:00 έως 13:30 με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητος (ΕΑΑΑ) του μέλους.
 • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (προς ΕΑΑΑ Χαλκοκονδύλη 5, Τ.Κ. 10677 Αθήνα). Η συστημένη επιστολή θα περιέχει τα κατωτέρω έντυπά:
 1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας και
 2. φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακή ταυτότητας του μέλους της ΕΑΑΑ
 • Με mail στο info@eaaa.gr . Το  mail θα συνοδεύεται με τα κατωτέρω σκαναρισμένα έντυπα:
 1. Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας και
 2. Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακήs ταυτότητας του μέλους της ΕΑΑΑ.

Η ΕΑΑΑ θα ενημερώνει άμεσα τον υποψήφιο ότι λήφθηκε η αίτηση του..

γ.  Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία της ΕΑΑΑ και των  Παρατημάτων και δημοσιεύεται στη σελίδα 5 της παρούσης.

δ.  Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του πρόεδρου και του αντιπροέδρου δεν κωλύονται να θέσουν υποψηφιότητα και για μέλος του Δ.Σ.

ε.  Οι εκλογές διεξάγονται  υπό τη προϋπόθεση , ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον δεκαέξι (16) υποψηφιότητες για όλες τις θέσεις του Δ.Σ..

3    ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α.  Ο έλεγχος της νομιμότητας  πραγματοποιείται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ εντός δεκαημέρου από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και όχι αργότερα από τις 10 Οκτωβρίου 2021.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου νομιμότητας των υποψηφίων αναρτώνται άμεσα στην Ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ.

β.  Ενστάσεις επί της νομιμότητας υποβάλλονται εντός 2ημέρου από της   ημέρας ανακοίνωσης του αποτελέσματος του ελέγχου της νομιμότητας  των υποψηφίων και κρίνονται αμετακλήτως εντός 5ημέρου από της υποβολής τους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

γ. Δικαίωμα του εκλέγειν κα εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη της ΕΑΑΑ με τους εξής  περιορισμούς:

 • Για τις θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου οι υποψήφιοι πρέπει να είναι βαθμού Απτχου ή Υπτχου.
 • Τα ορφανικά μέλη δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου.

4   ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

α. Για πρώτη φορά από τις εκλογές του 2021 οι εφορευτικές επιτροπές θα είναι συνδεδεμένες On line με το εκλογικό κατάλογο της ΕΑΑΑ.

β.  Με την ψήφιση του κάθε μέλους θα ενημερώνεται άμεσα  η βάση του εκλογικού καταλόγου και δεν θα υπάρχει δυνατότητα διπλοψηφίας.

γ. Εκλογικοί κατάλογοι θα αποσταλούν για τη περίπτωση που  κάποιο απρόβλεπτο εμπόδιο δεν θα επιτρέψει την On line σύνδεση ενός εκλογικού κέντρου με τον εκλογικό κατάλογο της ΕΑΑΑ.

δ. Ο εκλογικός κατάλογος στους οποίο αναγράφονται τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη  θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και να έχουν διορθωθεί τα λάθη ή παραλήψεις με μέριμνα του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ μέχρι  29-10-2021.

5   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

α.  Μέχρι 10-10-2021 πρέπει να έχουν ορισθεί οι εφορευτικές Επιτροπές (Κεντρική και Εκλογικών τμημάτων.

β.  Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή  και οι Εφορευτικές Επιτροπές των Εκλογικών Τμημάτων της ΕΑΑΑ στην Αθήνα  αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δια κληρώσεως μεταξύ των προτεινομένων από τους υποψηφίους, μελών της ΕΑΑΑ, που διαμένουν στο λεκανοπέδιο αττικής.

γ.  Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων Παραρτημάτων αποτελούνται επίσης από τρία (3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ  από τους  προτεινομένους από τα Τ.Σ. των Παραρτημάτων εκ των κατοικούντων στο Νομό της έδρας  εκάστου Παραρτήματος μελών.

Για τον ορισμό των Εφορευτικών Επιτροπών κάθε υποψήφιος μπορεί να προτείνει μέχρι τρία (3) άτομα.

δ.  Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ όσο και των Παραρτημάτων δεν μπορεί να είναι μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών.

ε.  Πρόεδρος της κάθε Εφορευτικής επιτροπής ορίζεται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο μέλος προ της αποστρατείας. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους της Κεντρικής Εφορευτικής επιτροπής ο αναπληρωτής ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους  Εφορευτικής επιτροπής Τμήματος  ο αναπληρωτής ορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Στ. Στα τακτικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Εφορευτικών Επιτροπών θα χορηγηθεί χρηματικό ποσό εκατό (100 ) ευρώ, για αντιμετώπιση των εξόδων κινήσεως.

6    ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

    αΠαράλληλα με τις εκλογές για το ΔΣ της ΕΑΑΑ θα διεξαχθούν και οι σφυγμομετρήσεις για την ανάδειξη  των Τοπικών Συμβουλίων των παραρτημάτων. Για την υποβολή υποψηφιοτήτων ισχύει η ίδια προθεσμία που ισχύει και για τις υποψηφιότητες για το ΔΣ της ΕΑΑΑ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα τακτικά και τα ορφανικά μέλη που είναι  μέλη του παραρτήματος και διαμένουν στο νομό του παραρτήματος. Τα ορφανικά μέλη δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση προέδρου  του παραρτήματος.

β.  Η υποβολή της υποψηφιότητας θα γίνεται ΜΟΝΟ με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου,  η οποία κατατίθεται στην γραμματεία του παραρτήματος  του  με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας (ΕΑΑΑ) του μέλους. Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία των Παρατημάτων και  δημοσιεύεται συνημμένα στη σελίδα 6 της παρούσης.

    γ.  Οι σφυγμομετρήσεις δεν θα διεξαχθούν στη περίπτωση που σε κάποιο παράρτημα οι υποψήφιοι είναι  πέντε και συγκεκριμένα ένας για Πρόεδρος και υπόλοιποι τέσσερες για μέλη.

δ.  Οι σφυγμομετρήσεις σε όλα τα παραρτήματα θα γίνουν από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές των εκλογών της ΕΑΑΑ. Το ΔΣ/ΕΑΑ θα αποφασίσει σε ποια παραρτήματα θα υπάρχουν δύο εκλογικά τμήματα (ένα για το ΔΣ/ΕΑΑΑ και το άλλο για τις σφυγμομετρήσεις).

ε.   Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων το κάθε παράρτημα υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα στην ΕΑΑΑ τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για το Τοπικό Συμβούλιο.

στ.  Τα αποτελέσματα των Σφυγμομετρήσεων (άτυπων εκλογών) των Παραρτημάτων δεν είναι δεσμευτικά για το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ που θα προκύψει από τις εκλογές (άρθρο 5 παρ.6 ΝΔ 1171/1972).

7   ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ   

      ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

      Απαγορεύεται αυστηρά από τους υποψήφιους η χρήση των προσωπικών δεδομένων των μελών από τη βάση δεδομένων της ΕΑΑΑ όπως διευθύνσεις , τηλέφωνα και e-mails. Η χρήση προσωπικών δεδομένων διώκεται ποινικά σύμφωνα με το ν 4624/2019 άρθρο 38. 

8    ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

α.   Οι υποψήφιοι για το ΔΣ της ΕΑΑΑ μπορούν, εφόσον το  επιθυμούν, να προσκομίσουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης σελίδας και μέχρι διακόσιες (200) λέξεις, στο οποίο  καταχωρήσουν και τις απόψεις τους, όσον αφορά την επίλυση των κλαδικών θεμάτων και για τη λειτουργία της ΕΑΑΑ. Τα βιογραφικά πρέπει να έχουν επιδοθεί  στον υπεύθυνο εκδόσεως της εφημερίδος μέχρι  30/9/ 2021.

β.   Οι υποψήφιοι για τα Τοπικά Συμβούλια παραρτημάτων μπορούν να προσκομίσουν στο Τοπικό παράρτημα ένα σύντομο βιογραφικό και μία πρόσφατη φωτογραφία για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του παραρτήματος, εφόσον το παράρτημα διαθέτει ιστοσελίδα, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του παραρτήματος. Η ανάρτηση θα γίνει μετά τον έλεγχο νομιμότητας των υποψηφίων.

γ.   Το ψηφοδέλτιο για το ΔΣ/ΕΑΑΑ χωρίζεται σε τρία μέρη:

 • Για τη θέση του Προέδρου όπου τίθεται ένας σταυρός
 • Για τη θέση του Αντιπροέδρου όπου τίθεται ένας σταυρός.
 • Για των μελών του ΔΣ όπου τίθενται από ένας (1) έως τέσσερες (4) σταυροί προτίμησης.

δ.    Τα ψηφοδέλτια των Παραρτημάτων χωρίζονται σε δυο μέρη:

 • Το πρώτο για τη θέση του προέδρου, όπου τίθεται ένας σταυρός προτίμησης, και
 • Το δεύτερο για τις θέσεις των μελών του ΤΣ όπου τίθενται από ένας (1) έως δυο (2) σταυροί προτίμησης.

ε.  Επιμέρους λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην «ΗτΑ», στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ  και δι’ εγγράφων προς τα Παραρτήματα της ΕΑΑΑ και στην εφορευτική επιτροπή.

 

                                                                       Το ΔΣ της ΕΑΑΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ΑΘΗΝΑ    / 9 /2021

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………

 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………….. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………….

 

ΒΑΘΜΟΣ: ………………………………  ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΑΑΑ: ………………….

 

ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………………………………

 

ΤΑΧ. ΤΟΜΕΑΣ: ……………………………………………

 

ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:…………….ΚΙΝΗΤΟ:……………

 

 1. Σας πληροφορώ ότι επιθυμώ να υποβάλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου στο νέο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.
 2. Για  τη  θέση  του Προέδρου ΕΑΑΑ              
 3. Για τη  θέση  του Αντιπροέδρου  ΕΑΑΑ        
 4. Για τη  θέση  Μέλους  του  Δ . Σ.                                                
 5.    2.  Συνημμένα υποβάλλω για δημοσίευση στην «ΗτΑ»:
 6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.                        
 7.        Πρόσφατη φωτογραφία                                                                               

                                                               

 

                                                                    Ο Αιτών

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώσατε Χ στο τετραγωνάκι που ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιος, στο βιογραφικό και στη  φωτογραφία.

                                             

                                                                                   ΑΘΗΝΑ     / 9 /2021

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Σ.

ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ      ………………………….

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………

 

ΟΝΟΜΑ: …………………………………….. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ……………………….

 

ΒΑΘΜΟΣ: ………………………………..      ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΑΑΑ: ……………….

 

ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………..

 

ΤΑΧ. ΤΟΜΕΑΣ: …………..

 

ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:…………….                   ΚΙΝΗΤΟ:……………

 

 1. Σας πληροφορώ ότι επιθυμώ να υποβάλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου στο νέο T.Σ. του παραρτήματος      ……………………..     
 2. 1. Για τη θέση του Πρόεδρου Παραρτήματος   
 3. Για τη θέση Μέλους του Τ.Σ. Παραρτήματος    ☐
 4. Συνημμένα υποβάλλω για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του παραρτήματος:
 5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.                
 6. 2. Πρόσφατη φωτογραφία                                                       

                                                                 

 

                                                                                     Ο Αιτών

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώσατε Χ στο τετραγωνάκι που ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιος, στο βιογραφικό και στη  φωτογραφία.

 

Share this: