Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΟΣΜΟΣΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αγαπητά μέλη

Σε συνέχεια επιστολής του Εποπτικού Συμβουλίου προς το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, με την οποία μας αιτείτε την μετάθεση της Γενικής Συνέλευσης της 14ης/05/23 σε μεταγενέστερη ημερομηνία, το Δ.Σ. σε έκτακτη σημερινή συνεδρίαση του, αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή του αιτήματος σύμφωνα με το παρακάτω διατακτικό.

Το Δ.Σ. παρέδωσε στο Ε.Σ. τον ισολογισμό (οικονομικό απολογισμό) που συνέταξε το αρμόδιο προς τούτο Λογιστικό Γραφείο, καθώς και την επισυναπτόμενη έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας. Όμως εξ αιτίας επιστολής του κ. Πετρίδη, μέλους του συνεταιρισμού και προέδρου του Συλλόγου Οικοπεδούχων, με την οποία παραπονείται για θέματα που πλειστάκις έχουν επεξηγηθεί και απαντηθεί, το Ε.Σ. ορθώς αποφάσισε να αιτηθεί να του δοθεί χρόνος ώστε να ελέγξει ενδελεχώς όλα τα οικονομικά στοιχεία του Συνεταιρισμού, παρούσης και παρελθούσης χρήσης, πλέον των ελέγχων του Λογιστικού Γραφείου και της Ορκωτής Λογίστριας,

Το Δ.Σ. συμφωνεί ομόφωνα με την πρόταση του Ε.Σ. να του δοθεί επιπλέον χρόνος ελέγχου προκειμένου να διαφανεί για μια ακόμη φορά η διαφάνεια των οικονομικών του συναλλαγών.

Επειδή σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, άρθρο 15, η ετήσια γενική συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το έτος με πρόσκληση του Δ.Σ. και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, μεταθέτει την Γενική Συνέλευση της 14ης/05/23 για την 25η/06/23, σύμφωνα με το παρακάτω συγκεκριμένο προγραμματισμό.

Α. Πρώτη συνεδρίαση στις 11/06/23, ώρα 10.00 σε αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου, Ριζάρη 2-4 Αθήνα. Σε περίπτωση μη απαρτίας (απαιτείται στην έναρξη της συνεδρίασης να παρευρίσκεται το 50/100 των μελών) ορίζεται χωρίς άλλη πρόσκληση και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, Δεύτερη Συνεδρίαση στις 18/06/23 στον ίδιο χώρο και ώρα. Σε περίπτωση μη απαρτίας (απαιτείται στην έναρξη της συνεδρίασης να παρευρίσκεται το 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού) ορίζεται χωρίς άλλη πρόσκληση και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, Τρίτη και τελευταία Συνεδρίαση στις 25/06/23 στον ίδιο χώρο και ώρα (απαιτείται στην έναρξη της συνεδρίασης να παρευρίσκονται τουλάχιστον επτά (7) μέλη).

Β. Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα

– Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη της Γ.Σ. – Παρουσίαση Ισολογισμού και Έκθεση Απολογισμού του ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε. και της Μ.ΙΚΕ αυτού για την χρήση του οικονομικού έτους 2022. – Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και Ορκωτής Λογίστριας. – Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών Δ.Σ και Ε.Σ. με μυστική ψηφοφορία. – Παρουσίαση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Οικον. Έτους 2023 ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και Μ.ΙΚΕ.

– Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων με φανερή ψηφοφορία με την ανάταση της χειρός. – Έγκριση Εγγραφής & Αιτουμένων Διαγραφής Μελών με φανερή ψηφοφορία με την ανάταση της χειρός. – Ενημέρωση των μελών για τα προγράμματα Καρύστου, Μηλιών, Εξαμιλίων και νέων δράσεων. – Ενημέρωση για την νομοθεσία των ενεργειακών κοινοτήτων.

– Διάφορα θέματα ενημέρωσης των μελών.

– Χρόνος ερωτήσεων των μελών προς το Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψηφοφορίας έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα. Συνιστούμε προς αποφυγή συνωστισμού, τα μέλη να καταθέσουν εμπρόθεσμα στο στο λογαριασμό του Συνεταιρισμού της Εθνικής Τράπεζας GR6001100400000004048291746 την ετήσια εισφορά – συνδρομή των 30€ για το 2023 ως και οποιαδήποτε άλλη οφειλή τους.

Μετά το πέρας τη Γ.Σ., θα επακολουθήσει Γενική Συνέλευση Οικοπεδούχων Καρύστου για την ανάδειξη Διαχειριστή της Παραλιακής Έκτασης. Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία όταν στην έναρξη της συνεδρίασης θα παρευρίσκονται τουλάχιστον 43 οικονομικά ενήμεροι οικοπεδούχοι. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι οικοπεδούχοι Καρύστου βάσει του Ε9 2022 ή 2023, μια ψήφος ανά οικόπεδο. Αιτήσεις υποψηφιότητας διαχειριστού θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 21/06/23 και ώρα 14.00 στα γραφεία του Συνεταιρισμού Δημ.Σούτσου 40 Αθήνα. Όσοι οικοπεδούχοι κατέθεσαν αίτηση υποψηφιότητας διαχειριστού έως και 10/05/23 δεν υποχρεούνται να καταθέσουν νέα. Όσοι όμως εξ αυτών επιθυμούν την απόσυρση της αίτησής τους, παρακαλούνται να το πράξουν έως 21/06/23 και ώρα 14.00 εγγράφως στα γραφεία του Συνεταιρισμού.

Τέλος θέλουμε να ενημερώσουμε και να προτείνουμε τα μέλη μας να αποφεύγουν την αποστολή εγγράφων με fax γιατί η λήψη τους είναι προβληματική. Τα μηχανήματα φαξ πλέον είναι παλιάς τεχνολογίας και πάρα πολλά εκτυπωμένα έγγραφα είναι μη αναγνώσιμα. Να προτιμάτε την αποστολή των εγγράφων σας με email στη διεύθυνση osmosa.ikaros@gmail.com.

Η παρούσα θα δοθεί προς δημοσίευση και στην εφημερίδα ’’Ηχώ των Αιθέρων’’

Αθήνα 10/05/23

https://eaaa.gr/wp-content/uploads/2023/05/ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.pdf

Share this: