Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Οι επίσημες ανακοινώσεις για ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ

Καταβολή Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Α΄ Τριμήνου 2013
1. Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη οικονομική κατάσταση του ΕΚΟΕΜΣ και έχοντας πάντα ως γνώμονα τη διασφάλιση, τόσο της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου, όσο και των συμφερόντων των σημερινών και μελλοντικών δικαιούχων του, το ΓΕΣ αποφάσισε:
α. Τον καθορισμό, από 1-1-2013, της τιμής μεριδίου του ΕΚΟΕΜΣ από 6,795 € σε 6,1155 € (ποσοστό μείωσης 10%).
β. Την συνεχή παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ειδικού Κλάδου ως προς το σκέλος των εσόδων και την επανεξέταση, εφόσον απαιτείται, της ως άνω καθορισθείσας τιμής μεριδίου.
2. Η παραπάνω μείωση κρίνεται ως επιβεβλημένη λόγω:
α. Των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων που έχουν θεσμοθετηθεί, σύμφωνα με τους οποίους, από την οικονομική χρήση 2013, επιτάσσονται η ισοσκέλιση των προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ και η μη δημιουργία ελλειμμάτων.
β. Της αναγκαιότητας εξισορρόπησης των ισοζυγίων χρηματορροών και εξασφάλισης επαρκούς ρευστότητας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων ένεκα των ζημιών που προκλήθηκαν στον ΕΚΟΕΜΣ από την εφαρμογή του Προγράμματος Ανταλλαγής Ομολόγων (PSI) και της δεδομένης απώλειας εσόδων, ως επακόλουθο της εν γένει δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας.
3. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του Α΄ Τριμήνου 2013 θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απρ. 2013.
Εκ του ΕΚΟΕΜΣ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του, τα παρακάτω:
α. Το μέρισμα του Α΄ Τριμήνου τρέχοντος έτους θα καταβληθεί στις 5 Απριλίου 2013.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με το υπ΄ αριθμ. 4/6/19-3-2013 Πρακτικό του, αποφάσισε τα εξής:
(1) Την καταβολή του μερίσματος μηνιαίως από 1-7-2013, λόγω της σωρείας των προβλημάτων που επέφερε στην επεξεργασία των μεταβολών η εφαρμογή της νέας διαδικασίας υπολογισμού των μερισμάτων που ξεκίνησε από 1-1-2013 (Ν. 4093/2012) και της άμεσης ευθυγράμμισης του Ταμείου με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.).
(2) Τη συνέχιση της μετάθεσης του χρόνου καταβολής του μερίσματος στο τέλος του μηνός, ώστε η κατάθεσή του στους λογαριασμούς των δικαιούχων να γίνεται το πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα από εκείνον στον οποίο αναφέρεται, εκτός από την πληρωμή του μερίσματος του μηνός Δεκεμβρίου, η οποία, λόγω της αλλαγής της οικονομικής χρήσης, να γίνεται το τελευταίο πενθήμερο του μηνός αντί στις 5 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Share this: