Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Μειώσεις του Νόμου 4093/12

Κύριοι συνάδελφοι κατόπιν τηλεφωνικών επαφών σας σχετικά με τον προβληματισμό σας που αφορά τις μηνιαίες μειώσεις του νόμου 4093/2012 και κατόπιν οδηγιών του νομικού συμβούλου της ΕΑΑΑ μπορείτε να υποβάλλετε την κατωτέρω αίτηση με την οποία φρονούμε ότι καλύπτεται τόσο η μείωση της μηνιαίας σύνταξης κατά 5% ή 10% ή 15% ή 20% όπως επίσης και η μηνιαία κράτηση από το μέρισμα.

Κατόπιν τηλεφωνικών επαφών με τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ (Γ.Λ.Κ.) και σε συνεργασία με το νομικό Σύμβουλο της ΕΑΑΑ λόγω του επείγοντος, θα πρέπει σε όσους εξ ημών αποφασίσετε να υποβάλετε σχετική αίτηση προς ΕΦΚΑ/Συντάξεις Δημοσίου με ηλεκτρονική μορφή, επιλέγοντας την ένδειξη Α1 του ΕΦΚΑ παραγ. 1 περιφερειακή υπηρεσία: Απασχολούμενων στο Δημόσιο (Δημόσιο Τομέα) – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Α. Μητρώου Σύνταξης : …………………………………………………………. στην ένδειξη σχόλια να αναγραφεί το παρακάτω κείμενο:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 άρθρο πρώτο παράγραφος Β υποπαράγραφος Β3, το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μειώνεται κατά 5% ή 10% ή 15% ή 20% ανάλογα με το ύψος του συνολικού αθροίσματος των συντάξεων. Επειδή οι διατάξεις του εν λόγω νόμου έχουν κριθεί από το ΣτΕ αντισυνταγματικές και με ρητή επιφύλαξη  παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να διακοπούν άμεσα οι μηνιαίες μειώσεις του Ν4093/2012. Να μου επιστραφούν οι μειώσεις του Ν4093/2012 από 01.01.2013 μέχρι και σήμερα.

Share this: