Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 «Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης»

Αναφορικά με την αριθμό πρωτ. 146834/0092/19-12-2016 εγκύκλιος του Υ.Ο.

Αξιότιμοι συνάδελφοι:

Κατόπιν τηλεφωνικής σας επικοινωνίας – πληροφορίας, περί της μείωσης της συντάξεώς σας, μηνός Οκτωβρίου 2017 και αφού λάβαμε υπόψη μας και την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υ.Ο. με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016», σας ενημερώνουμε-διευκρινίζουμε σχετικά.

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης.

Στις ανωτέρω διατάξεις υπάγονται και στρατιωτικοί που έχουν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι και 30/6/2016 καθώς και όσοι κατέστησαν ή θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανωτέρω ημερομηνία αλλά η σύνταξή τους ορίσθηκε ή θα ορισθεί πληρωτέα από την ημερομηνία αυτή και πριν

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο από 1-7-2016 (ημερομηνία εφαρμογής ν. 4387/2016 ειδικά για στρατιωτικούς (παρ. 4   αρθ. 6 του ν.4387/2016) μέχρι 31-12-2018 το καταβαλλόμενο ποσό της νέας σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 € (ακαθάριστο ποσό), που διαμορφώνεται στο ποσό προ φόρου των 1767,20 € (2000€ – 120€ Εισφορά Αλληλεγγύης -112,80€ Υγειονομική Περίθαλψη), οπότε η σύνταξη μειώνεται ανάλογα.

Για το ύψος του ποσού (ακαθάριστο) με το οποίο μειώνεται η σύνταξη που σας καταβάλλεται πριν την εφαρμογή του  ν. 4387/2016  λαμβάνεται υπ’ όψη, το ακαθάριστο ποσό της βασικής σύνταξης συν τα τυχόν συγκαταβαλλόμενα επιδόματα (συζύγου, τέκνων κλπ.) αφαιρουμένων των μειώσεων των ν. 4024/2011 , 4053/2012 και 4093/2012.

Σε περίπτωση που το ποσό προ φόρου της νέας σύνταξης το οποίο ανέρχεται στα 1767,20 € είναι:

Α) Μικρότερο του ποσού προ φόρου που καταβαλλόταν πριν την εφαρμογή του ν. 4387/2016 Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αχρεωστήτως από  1-7-2016 έως 30-9-2017 θα παρακρατηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4354/2015 σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Β) Μεγαλύτερο του ποσού προ που καταβαλλόταν πριν την εφαρμογή του ν. 4387/2016 ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό που ήδη λαμβάνει πριν την εφαρμογή του ν. 4387/2016.

Μέχρι 31-12-2018 στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις το άθροισμα του καθαρού ποσού προ φόρου των συντάξεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 €.

Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό της σύνταξης που έχει ανασταλεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο ύψος των συντάξεων θα προκύψει μετά την αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθ. Πάνο τηλ. 6983506600 και Δημ. Κοντοβά τηλ. 6983500618.

Share this: