Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Επανυπολογισμός Συντάξεων-Παραδείγματα

Αγαπητά μας μέλη της Ε.Α.Α.Α., λαμβάνοντας υπόψη την από 28/12/2022 Κ.Υ.Α, σύμφωνα με την οποία οι συντάξεις μας  αυξήθηκαν από 1/1/2023 κατά 7,75%, και τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής μηνός Ιανουαρίου 2023 προβήκαμε στον επανυπολογισμό, ενδεικτικά,  των συντάξεων τεσσάρων (4) μελών μας ως κατωτέρω.

1’ 2’
ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ: 1.436,93 1.930,95
ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  Ν 4670/20 ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 28/12/22 ΚΥΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  Ν 4670/20 ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 28/12/22 ΚΥΑ
Εθνική Σύνταξη:    384,00    413,76   384,00   413,76
Ανταποδοτική Σύνταξη: 1.286,38 1.386,07 2.881,49 3.104,81
ΣΥΝΟΛΟ 1.670,38 1.799,83 3.265,49 3.518,57

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.): (3%)       50,11 (6%)      107,99 (13%)    424,51 (14%)   492,60
Υγειον. Περίθαλψη: 97,22 101,51 170,46 181,56
ΣΥΝΟΛΟ: 147,33 209,50 594,97 674,16
ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ : 1.523,05 1.590,33 2.670,52 2.844,41
  ΣΥΝΟΛΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

-86,12

(1.436,9301.523,05)

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

67,28

(1.590,33-1.523,05)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

173,89

(2.844,41-2.670,52)

3’ 4’
ΠΑΛΑΙΟ  ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ: 1.374,07 1.402,12
ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  Ν 4670/20 ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 28/12/22 ΚΥΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  Ν 4670/20 ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 28/12/22 ΚΥΑ
Εθνική Σύνταξη:   384,00   413,76    384,00    413,76
Ανταποδοτική Σύνταξη:   913,59   984,39 1.122,60 1.209,60
ΣΥΝΟΛΟ     1.297,59      1.398,15 1.506,60 1.623,36

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.): (0)

 

(0)  (3%)

45,20

   (3%)

48,70

Υγειον. Περίθαλψη: 77,86 83,89   87,68    94,48
ΣΥΝΟΛΟ: 77,86 83,89       132,88  143,18
 ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ : 1.219,73 1.314,26 1.373,72 1.480,18
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

154,34

   (1.374,07-1.219,73)

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

59,81

[154,34-94,53

(1.314,26-1.219,73)]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

28,40

(1.402,12-1.373,72)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

78,06

[1.480,18-1.373,72=106,46-28,40=78,40]

Διευκρινίσεις

  • Για τον υπολογισμό του ποσού της κράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του ποσού της Σύνταξης (Εθνική + Ανταποδοτική) και το ποσοστό της κράτησης που αντιστοιχεί κατά περίπτωση ήτοι: για συντάξεις από 1400,01-1700 ποσοστό 3%, από 1700,01-2000,00 ποσοστό 6%, από 2000,01-2300,00 ποσοστό 7%, από 2300,01-2600,00 ποσοστό 9%, από 2600,01-2900,00 ποσοστό 10%, από 2900,01-3200,00 ποσοστό 12%, από 3200,01-3500,00 ποσοστό 13% και από 3500,01 και άνω ποσοστό 14%.
  • Για τον υπολογισμό του ποσού της κράτησης υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του ποσού της σύνταξης (Εθνική + Ανταποδοτική) μείον του ποσού της κράτησης Ε.Α.Σ., επί του ποσοστού 6%.
  • Για όσους το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς Ιανουαρίου 2023 είναι αρνητικό, το 1/5 του ποσού εξακολουθεί να τους καταβάλλεται μέχρι 31/12/2023 (παρ. 1).
  • Για όσους το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς μηνός Ιανουαρίου 2023 βάσει του Ν.4670/20 είναι θετικό και μεγαλύτερο του ποσού της αύξησης βάσει της από 28/12/2022 Κ.Υ.Α., συμψηφίζεται ολόκληρο, με αποτέλεσμα να μη τύχει αύξησης και να εξακολουθεί να έχει μικρότερο ποσό συνολικής προσωπικής διαφοράς θετικό (παρ. 3).
  • Για όσους το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς μηνός Ιανουαρίου 2023 βάσει του Ν.4670/20 είναι μικρότερο του ποσού της αύξησης, βάσει της από 28/12/2022 Κ.Υ.Α., συμψηφίζεται ολόκληρο, με αποτέλεσμα το ποσό της μηνιαίας αύξησης βάσει της από 28/12/2022 ΚΥΑ να μειώνεται αντίστοιχα και από 1/1/2023 δικαιούται ανάλογης αύξησης.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες–διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Σμχο ε.α. Αθαν. Πάνο (τηλ. 6983506600) και Σμχο ε.α. Δημ. Κοντοβά (τηλ. 6983500618).

Share this: