Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ της ΚΥΑ με τίτλο “Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα”

”                                          ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ      

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 18Α, με ΑΦΜ: 090231150, Δ.Ο.Υ Α Αθηνών, email: eaasgrammateia@gmail.com, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ Σταύρο Κουτρή του Θεοδώρου, κατοίκου Ραφήνας – Πικερμίου Αττικής επί της οδού Δερβενακίων αρ. 9 και ως εκ της ιδιότητάς του ως Προέδρου του ΔΣ της ΕΑΑΣ Αθήνα, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 18Α με ΑΦΜ: 019947965, email: stkoutris@hotmail.com.
2. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Π. Παπαρρηγοπούλου και Π.Π. Γερμανού με ΑΦΜ: 090035819, Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών, email: info@eaan.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ Θεόδωρο Γερούκη του Μάρκου, κατοίκου Πεντέλης Αττικής οδός Αμαζόνων αρ. 5 και ως εκ της ιδιότητάς του ως νομίμου εκπροσώπου της ΕΑΑΝ Αθηνών επί των οδών Π. Παπαρρηγοπούλου και Π.Π. Γερμανού με ΑΦΜ: 014801373, email: tgeroukis@hotmail.com.
3. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 5, με ΑΦΜ: 090023034, Δ.Ο.Υ Α΄ Αθηνών, email: info@eaaa.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ Σπυρίδωνα Καββούρη του Γεωργίου, κατοίκου Αυλώνα Αττικής επί της οδού Ν. Ηλιοπούλου αρ. 39 και ως εκ της ιδιότητάς του ως νομίμου εκπροσώπου της ΕΑΑΑ Αθηνών στην οδό Χαλκοκονδύλη αρ. 5 με ΑΦΜ: 017383190 email: kavouris4@yahoo.gr.

ΚΑΤΑ

Των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα.

Για την ακύρωση

1. Της υπ’ αριθ. Φ.11321/37311/1610/2020 (ΦΕΚ 4536/Β΄/14-10-2020) Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα».
2. Κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως.

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 καθορίσθηκε ότι τα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου δυνάμει του άρθρου πρώτου παρ. Β υποπαρ. Β3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 12.5.2016, θα καταβληθούν άτοκα στους δικαιούχους. Κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 εκδόθηκε η προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίσθηκε ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών στους συνταξιούχους του Δημοσίου. Αν και η προσβαλλόμενη απόφαση εκ πρώτης προσέγγισης διαφαίνεται ευνοϊκή για τα μέλη μας, εντούτοις είναι μη νόμιμη, καθώς επιστρέφεται μόνο μέρος των περικοπών και μειώσεων που έχουν κριθεί για τους συνταξιούχους του Δημοσίου ότι αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Ο τεθείς δε, χρονικός περιορισμός επιστροφής των ποσών των μειώσεων, μετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, καθώς και των τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 συνιστά μόνον μερική συμμόρφωση προς τα κριθέντα με τις σχετικές αποφάσεις της Ολομελείας του Δικαστηρίου Σας αλλά και του Ελεγκτικού Συνέδριου. Περαιτέρω, η ρύθμιση της εν γένει απόσβεσης των αξιώσεων που απορρέουν από τις μειώσεις του ν. 4093/2012 συνιστά επέμβαση του νομοθέτη σε γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα κατά παράβαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Ακολούθως η προσβαλλόμενη παραβιάζει το δεδικασμένο και αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, παραβιάζει το δικαίωμα περί ελεύθερης ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας, ουδόλως προκύπτει νόμιμη αιτιολογία για την εφαρμογή της, παραβιάζει την αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την αρχή της ισότητας και την αρχή της αναλογικότητας. ……… “

 

Share this: