Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ενημέρωση για τα αναδρομικά

Κες & Κοι Συνάδελφοι:

Όπως είναι γνωστό με την υπ’ αριθμ. 17028510092 (ΦΕΚ.5503/07-12-18) κοινή απόφαση υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών στις 21/12/2018, μας έχει καταβληθεί εφάπαξ χρηματικό ποσό, από 01/08/2012-30/06/2016, μήνες 47, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4575/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη μας σχετικές πληροφορίες από αρμόδιους φορείς του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) και τους προβληματισμούς σας για το ύψος του ποσού των αναδρομικών που σας καταβλήθηκε, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο υπολογισμού αυτού του ποσού, παραθέτοντας ενδεικτικά τρία παραδείγματα, έχοντας υπόψη μας και τα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ), σύνταξης μηνών Ιουνίου 2012 και Ιουλίου 2016 συν του ΜΤΑ για μερίσματα και ΕΚΟΕΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

Παράδειγμα Α:

1) Από 01/08/2012-31/12/2012: μήνες 5

Βασική Σύνταξη (2012)

2.259,00€

2123,10€

135,90€

Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011

-180,17€

-154,90€

Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012

-74,48€

-62,35€

Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012

0€

0€

Παρακράτηση Ε.Α.Σ ν.3865/2010

-158,13€ (7%)

-148,62€ (7%)

Υπόλοιπο

1846,22€

1757,23€

1846,22€-1757,23€=88,99€ επί 5 = 444,95€-14,46€ (περιθ. 3,25%)= 430,49€ προ ΦΕ

2) Από 01/01/2013-31/12/2015: μήνες 36

Βασική Σύνταξη (Ιουλίου 2012)

2.259,00€

2123,10€

Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011

-180,17€

-154,90€

Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012

-74,48€

-62,35€

Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012

-276,93€ (15%)

-229,81€

(15%)

Παρακράτηση Ε.Α.Σ ν.3865/2010

-158,13€

-148,62€

Υπόλοιπο

1569,29€

1527,42€

1569,29€-1527,42€=41,87€ επί 36= 1507,32€-60,29€ (περιθ. 4%) =1447,03€ προ ΦΕ

3) Από 01/01/2016-30/06/2016: μήνες 6

Σημ: Το μηνιαίο υπόλοιπο ποσό παραμένει το ίδιο ήτοι:

41,87€ επί 6 μήνες= 251,22€-15,07€ (περιθ.6%) = 236,15€ προ ΦΕ

Συνολικό ποσό προ ΦΕ: 430,49€+ 1447,03€+ 236,13€ =2113,67€ -422,73€ (ΦΕ 20%)= 1690,94€ (πληρωτέο ποσό)

Πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων

1) Η μείωση του ν.4024/2011 είναι 20% επί του ποσού που προκύπτει αφού από το ποσό της βασικής σύνταξης αφαιρέσουμε το ποσό της παρακράτησης Ε.Α.Σ συν το ποσό των 1200 €.

Πχ. 2259,00€-158,13€-1200€= 980,17€ επί 20%= 180,17€

Σημ: Σε περίπτωση που δεν είχαμε συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας μας και δεν είχαμε αποστρατευτεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, το ύψος της μείωσης είναι 40% και επιπλέον αφαιρούμε το ποσό των 1000€ αντί των 1200€.

2) Η μείωση του ν.4051/2012 είναι 12% επί του ποσού που προκύπτει αφού από το ποσό της βασικής σύνταξης αφαιρέσουμε το ποσό της μείωσης του ν.4024/2011, συν το ποσό της παρακράτησης της Ε.Α.Σ συν 1300€.

Πχ. 2259,00€-180,17€-158,13€-1300€= 620,70€ επί 12%= 74,48€

3) Η μείωση του ν.4093/2012, από 01/01/2013, είναι 5% ή 10% ή 15% ή 20% ανάλογα με το ποσό που προκύπτει αφού από το ποσό της βασικής σύνταξης αφαιρέσουμε το ποσό τη μείωσης του ν.4024/2011 συν το ποσό της μείωσης του ν.4051/2012, συν το ποσό της παρακράτησης Ε.Α.Σ και προσθέσουμε το ποσό του μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΑ πχ. 2259,00€-180,17€-74,48€ -158,13€ = 1846,22€+249,60€+64,00€= 2159,82€ οπότε η μείωση ανέρχεται σε ποσοστό 15% ήτοι 1846,22€ επί 15%= 276,93€

Σημ: Για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσοστού της μείωσης λαμβάνουμε υπόψη μας ότι για ποσό:

α) μέχρι 1000,00€ 0%

β) από 1000,01-1500,00€ 5% και το ποσό μετά την μείωση να μην είναι κάτω των 1000,01€

γ) από 1500,01-2000,00€ 10% και το ποσό μετά την μείωση να μην είναι κάτω των 1425,01€

δ) από 2000,01-3000,00€ 15% και το ποσό μετά την μείωση να μην είναι κάτω των 1800,01€

ε) από 3000,01€ και άνω 20% και το ποσό μετά την μείωση να μην είναι κάτω των 2500,01€

4) Η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) είναι αποτέλεσμα του ποσού της βασικής σύνταξης και του αναλογούντα ποσοστού ήτοι:

Για συντάξεις μέχρι 1400,00€: 0%

Για συντάξεις από 1400,01-1700,00€: 3%

Για συντάξεις από 1700,01-2000,00€: 6%

Για συντάξεις από 2000,01-2300,00€: 7%

Για συντάξεις από 2300,01-2600,00€: 9%

Για συντάξεις από 2600,01-2900,00€: 10%

Για συντάξεις από 2900,01-3200,00€: 12%

Για συντάξεις από 3200,01-3500,00€: 13%

Για συντάξεις από 3500,01€  και άνω: 14%

Για όσους δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και δεν είχαν αποστρατευτεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία παρακρατείται επιπλέον Ε.Α.Σ αφού πρώτα από το ποσό της βασικής σύνταξης αφαιρεθεί η προηγούμενη, παρακράτηση, κατά ποσοστό:

6% για ποσό βασικής σύνταξης από 1700,01-2300€

8% για ποσό βασικής σύνταξης από 2300,01-2900€

10% για ποσό βασικής σύνταξης από 2900,01€ και άνω

Για την πρώτη κατηγορία το πόσο της σύνταξης μετά των επιπλέον παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1700,00 €.

Παράδειγμα Β

1) Από 01/08/2012-31/12/2012: μήνες 5

Βασική Σύνταξη (2012)

2.154,80€

2031,82€

= 122,98€

Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011

-160,79€

-137,92€

Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012

-65,18€

-54,20€

Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012

0€

0€

Παρακρατήσεις ΕΑΣ ν.3865/2010

-150,83€

-142,83€

Υπόλοιπο

1778,00€

1697,47€

1778,00€-1697,47€=80,53€ επί 5 =402,65€-13,09€ (περιθ.3,25%)

=389,56€ προ ΦΕ

2) Από 01/01/2013-31/12/2015: μήνες 36

Βασική Σύνταξη (Ιουλίου 2012)

2.154,80€

2031,82€

Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011

-160,79€

-137,92€

Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012

-65,20€

-54,20€

Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012

-245,50€

-175,70€

Παρακρατήσεις ΕΑΣ ν.3865/2010

-150,83€

-142,83€

Υπόλοιπο

1532,48€

1521,17€

1532,48-1521,17=11,31 επί 36 μήνες= 407,16-16,22(περ.4%)= 390,87€ προ ΦΕ

3) Από 01/01/2016-30/06/2016: μήνες 6

11,31€ επί 6 μήνες=67,89€-4,07€(περ.6%)= 63,79€ προ ΦΕ (20%)

Συνολικό ποσό προ ΦΕ 389,56€ + 390,87€ + 63,79€ = 844,22€ -168,84€ (ΦΕ 20%)= 675,38€ (πληρωτέο ποσό)

Παράδειγμα Γ

Από 01/08/2012-31/12/2012: μήνες 5

1)

Βασική Σύνταξη (2012)

1450,72€

1390,40€

= 80,32€

Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011

-162,87€

-156,16€

Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012

0€

0€

Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012

0€

0€

Παρακρατήσεις ΕΑΣ ν.3865/2010

-43,52€(3%)

0€

Υπόλοιπο

1244,33€

1234,24€

1244,33€ – 1234,24€ = 10,09€ επί 5 = 50,45€-1,64€ (περιθ.3,25%) = 48,81€

2)

Βασική Σύνταξη (2012)

1450,72€

1390,40€

Μείωση Σύνταξης ν.4024/2011

-162,87€

-156,16€

Μείωση Σύνταξης ν.4051/2012

0€

0€

Μείωση Σύνταξης ν.4093/2012

-62,22€

-61,40€

Παρακρατήσεις ΕΑΣ ν.3865/2010

-43,52€

0€

Υπόλοιπο

1182,11€

1172,53€

1182,11€-1172,53€= 9,58€ επί 36= 344,88€-11,80€ (περιθ.4%)= 331,08€

3) Από 01/01/2016-30/06/2016: μήνες 6

9,58€ επί 6 = 57,48€-3,45€ (περιθ.6%)= 54,03€

Συνολικό ποσό προ ΦΕ 48,81€+331,08€+54,03€= 433,92€-86,78€ (ΦΕ 20%)= 347,14€

Όπως προκύπτει το ύψος των αναδρομικών από 01/08/2012-30/06/2016 επηρεάζεται από τις αυξήσεις των μειώσεων των ν.4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 κατά κύριο λόγο, της παρακράτησης Ε.Α.Σ, της κράτησης περίθαλψης καθώς και της κράτησης ΦΕ.

Σε όσους καταβάλλεται σύνταξη ή μέρισμα και από οποιαδήποτε άλλη πηγή τα αναδρομικά μειώνονται πιο πολύ.

Συμπληρωματικά και αφού λάβαμε υπόψη μας σχετικές πληροφορίες, πρόσφατα, από αρμόδιους φορείς του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) σας επισημαίνουμε ότι:

α. Το ύψος των αναδρομικών επηρεάζεται περισσότερο σε όσους έπεσαν στην περίπτωση της αλλαγής κλίμακας για τις μειώσεις του ν.4093/2012 και της παρακράτησης Ε.Α.Σ και

β. Θα επανυπολογιστούν τα αναδρομικά για όσους κατά το χρονικό διάστημα από 01/08/2012-30/06/2016 έτυχαν μεταβολές που επηρεάζουν το ύψος των αναδρομικών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθ. Πάνο στο 6983506600 και Δημ. Κοντοβά στο 6983500618.

Share this: