Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ-ΚΑΡΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ

Η  ΕΑΑΑ εφαρμόζει  νέο σύστημα μηχανοργάνωσης-μηχανογράφησης το οποίο βρίσκεται ήδη στο  τελικό  στάδιο υλοποίησης του. Αν και το όλο έργο δεν έχει παραδοθεί, η ΕΑΑΑ  άρχισε  δοκιμαστικά την έκδοση Ταυτοτήτων των μελών (τακτικών – ορφανικών και προαιρετικών ) καθώς και των Καρτών Ευκολιών (ελευθέρας εισόδου) μελών οικογενειών με το νέο σύστημα. 

Για διευκόλυνση του όλου έργου της έκδοσης ταυτοτήτων των μελών και των καρτών, παρέχονται οι κατωτέρω οδηγίες:

        α.   Αρχικά θα εκδίδονται Ταυτότητες και Κάρτες ΜΟΝΟ για τα νέα μέλη της ΕΑΑΑ.

        β.   Με το νέο σύστημα προβλέπεται η αντικατάσταση των Ταυτοτήτων των μελών  και  των  Καρτών Ευκολιών. Όταν εκπαιδευτεί πλήρως το υπάρχον προσωπικό και ενισχυθούμε με νέο, θα δοθούν οδηγίες για σταδιακή αντικατάσταση όλων των ταυτοτήτων – καρτών ελευθέρας εισόδου.

        γ.   Οι Κάρτες Ευκολιών θα εκδίδονται αποκλειστικά από την ΕΑΑΑ.

        δ.   Το Δ.Σ., στην υπ΄αριθμ 7/9-3-2016 τακτική του συνεδρίαση ( θέμα  3ο) ενέκρινε τα νέα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται για την έκδοση των Ταυτοτήτων και Καρτών, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων.

Κατωτέρω αναρτώνται τα έντυπα καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων. Για τη σωστή επιλογή των  έντυπων και των οδηγιών που απαιτούνται κατά περίπτωση, σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε πάντα το διάγραμμα διαδικασίας εγγραφής και έκδοσης ταυτότητας μέλους.

Οι συνάδελφοι που δεν  χρησιμοποιούν Η/Υ  μπορούν να προμηθεύονται  τα έντυπα, που απαιτούνται για την έκδοση των Ταυτοτήτων και των Καρτών Ευκολιών, από την Κεντρική ΕΑΑΑ και τα Παραρτήματα.

Παρακαλείσθε να συμπληρώνετε ΟΛΑ τα στοιχεία στα σχετικά έντυπα, ώστε η ΕΑΑΑ να αποκτήσει ένα πλήρες μηχανογραφημένο και σωστό  αρχείο.

 
Α.   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΡΑΦΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΑΑΑ

 

Β.   έντυπο 1ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΚΩΝ εα ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ
       α.   οδηγίες-δικαιολογητικά ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
       β.   οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
 
Γ.   έντυπο 2: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΕΑΑΑ
       α.   οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
 
Δ.   έντυπο 3ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ
        α. οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
        β. οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
 
Ε.   έντυπο 4ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ
       α.   οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΞΚΩΝ
       β.   οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΞΚΩΝ
 

ΣΤ.  έντυπο : ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΚΝΟΥ & Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης

       α. Απαιτούμενα  δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για το δελτίο ελευθέρας εισόδου τέκνου (ΔΕΕΤ)