τριετίας  1/2/2019  έως  και  31/1/2021          

Πρόεδρος : Απτχος (Ι) ε.α Σπυρίδων Καββούρης – kavvouris@eaaa.gr – τηλ. (εσωτ.) 18

Αντιπρόεδρος : Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου – christou@eaaa.gr – τηλ. (εσωτ.) 16 – κιν.(VPN) 6983498156

Διευθύνων Σύμβουλος : Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς – kranias@eaaa.gr – τηλ. (εσωτ.) 20

Γραμματέας : Σγός (ΤΤΗ) ε.α. Ευστάθιος Καρβουνιάρης – karvouniaris@eaaa.gr – τηλ. (εσωτ.) 13

Μέλος : Απτχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Δημητριάδης – dimitriadis@eaaa.gr – τηλ. (εσωτ.) 22

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς – kontovas@eaaa.gr – τηλ. (εσωτ.) 26

Μέλος : Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης – ntouvlis@eaaa.gr – τηλ. (εσωτ.) 12 – κιν.(VPN) 6983503531

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος – panos@eaaa.gr – τηλ. (εσωτ.) 28

Μέλος : Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας – platanas@eaaa.gr – τηλ. (εσωτ.) 23

Μέλος : Σμχος (ΤΥE) ε.α. Ηλίας Σβάρνας – svarnas@eaaa.gr – τηλ. (εσωτ.) 17

Μέλος : Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς – faltaits@eaaa.gr – τηλ. (εσωτ.) 23