Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1/2015

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Α.Α. 25 (± 5) ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΤΡΙΚΛΙΝΑ – ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΔΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ

1. Η Ε.Α.Α.Α, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), διακηρύσσει ότι ενδιαφέρεται να μισθώσει για τη θερινή περίοδο 2015, με δικαίωμα της Ε.Α.Α.Α. παρατάσεως της μισθώσεως για ένα (1) ακόμη έτος, το 2016, με τους αυτούς όρους, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, είκοσι πέντε 25 (±5) τρίκλινων – τετράκλινων δωματίων, στην περιοχή πλησίον του ΚΕΔΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ. Η καταλληλότητα των δωματίων καθώς και η εγγύτητα από το ΚΕΔΑ / Σκοτίνας θα ληφθεί υπόψη .Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο ΚΕΔΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ την 19 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

2. Τα μισθωμένα δωμάτια θα χρησιμοποιηθούν για τον παραθερισμό των Αποστράτων Αξκών της Αεροπορίας και των μελών των οικογενειών των.

3. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 60 ημέρες ανά έτος, (έξι περίοδοι των 10 ημερών), αρχής γενομένης από 20 έως 23 Ιουνίου 2015.

4. Στην τιμή του ημερήσιου μισθώματος κάθε δωματίου θα περιλαμβάνεται και ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

5. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται από το ΚΕΔΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ, με την προσκόμιση από τον Εκμισθωτή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

6. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1171 / 72, του ΠΔ 576 / 1978, του άρθρου 37 του ΠΔ 715 / 79, καθώς και του Π.Δ. 118/ 07, άρθρου 38 των άλλων ειδικών διατάξεων που αφορούν τα ΝΠΔΔ.

7. Τα έξοδα δημοσιεύσεως του διαγωνισμού θα βαρύνουν τους εκμισθωτές.

8. Οι ενδιαφερόμενοι να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των ειδικών και γενικών όρων του διαγωνισμού, τους οποίους θα μπορούν να παραλαμβάνουν από την Ε.Α.Α.Α. καθώς και από το Κέντρο Εκπαίδευσης Διασποράς Αεροπορίας / Σκοτίνας Πιερίας (Παραλία Σκοτίνας Πιερίας 2352090140 – 141).

Απτχος (Ι) ε.α. Κων. Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Share this: