Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Δήλωση Απορρήτου

     Δήλωση ΕΑΑΑ περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα    .

Η ΕΑΑΑ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ΕΑΑΑ, τους τρόπους που τα συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και προστατεύει, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο σημείο 6 παρακάτω.

 1. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ΕΑΑΑ
 2. Προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η ΕΑΑΑ
 3. Προστασία των δεδομένων
 4. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
 5. Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση
 6. Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων
 7. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ΕΑΑΑ

Η ΕΑΑΑ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου:

 • να συμμορφώνεται με τις έννομες υποχρεώσεις της.
 • να επικοινωνεί κατάλληλα με τα υποκείμενα των δεδομένων και να τους αποστέλλει τις ενημερωτικές εκδόσεις της, όπως την εφημερίδα “ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ” κλπ. ή άλλες πληροφορίες για τις δράσεις της.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται στην ΕΑΑΑ εκούσια από τα ίδια τα υποκείμενα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αυτά διαβιβάζονται στην ΕΑΑΑ από άλλες δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να προβεί σε ενέργειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

 1. Προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η ΕΑΑΑ

Γενικά η ΕΑΑΑ συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, κατά περίπτωση,  προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της ή να ικανοποιήσει τα αιτήματα ενημέρωσης και επικοινωνίας των υποκειμένων των δεδομένων. Τέτοια δύνανται να είναι τα: Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Τόπος καταγωγής, Αστυνομικό τμήμα περιοχής διαμονής, Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας, Έτος έκδοσης, Εκδούσα αρχή, Επάγγελμα, Οικογενειακή κατάσταση, Όνομα συζύγου, Ηλικία, Ομάδα αίματος, Resus, Διεύθυνση κατοικίας, Πόλη/Χωριό διαμονής, Συνοικία διαμονής, Νομός διαμονής, Ταχυδρομικός κώδικας, Χώρα διαμονής, Αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου, Αριθμός FAX, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (για Προαιρετικά Μέλη), Φύλο, Βαθμός Συγγένειας, Βαθμός εν ενεργεία, Ειδικότητα, Αρ. Μητρώου, (ΑΣΜΑ), Προέλευση/Σχολή, Σειρά, Έτος Αποστρατείας, Ημερομηνία εγγραφής στην ΕΑΑΑ, Αρ.Ταυτ. ΕΑΑΑ, Κατηγορία (π.χ. τακτικό, ορφανικό, προαιρετικό μέλος), Αριθμός τέκνων, Παράρτημα υπαγωγής κτλ.

Προσωπικά στοιχεία που ζητούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών που ζητούν πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές της ΕΑΑΑ, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους και δεν υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία.

Ο διαδικτυακός τόπος και οι online εφαρμογές της ΕΑΑΑ δεν είναι σχεδιασμένα και δεν απευθύνονται σε ανήλικους.

 1. Προστασία των δεδομένων

Η ΕΑΑΑ δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή καταστροφή. Διατηρεί τα δεδομένα με ασφάλεια και τα αντιμετωπίζει με ευαισθησία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και  τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία προσπαθεί να βελτιώνει διαρκώς.

Ανάλογα με το σκοπό που προορίζονται, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται με ασφάλεια σε εξυπηρετητές της ΕΑΑΑ και των εξωτερικών συνεργατών της. Όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται από νομική πράξη (κανονισμό), σύμβαση ή συμφωνία εμπιστευτικότητας και μη γνωστοποίησης, προτού αποκτήσουν οποιαδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα. Αυτές οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από έλεγχο ταυτότητας σε πολλαπλά επίπεδα και η πρόσβαση περιορίζεται στο προσωπικό που χρειάζεται τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο δε χειρισμός των προσωπικών δεδομένων από τους εξωτερικούς συνεργάτες, διενεργείται με τον ίδιο τρόπο και ακολουθεί τους όρους της παρούσας.

Τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών στις βάσεις δεδομένων καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες.

Η ΕΑΑΑ δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε άτομα, οργανισμούς ή άλλες εξωτερικές οντότητες εκτός εάν αυτό νομίμως προβλέπεται προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, να απαντήσει σε αιτήματα άλλων δημόσιων αρχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ή να συμμορφωθεί με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.

Η ΕΑΑΑ δεν πουλά ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα με άλλους οργανισμούς. Δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς. Δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει.

Η ΕΑΑΑ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για όσο χρόνο υπάρχει η ανάγκη πραγματοποίησης ενεργειών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του/των σκοπών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Η ΕΑΑΑ διασφαλίζει κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα που τηρούνται είναι ενημερωμένα και ακριβή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται.

Ως υποκείμενα των δεδομένων δύναστε να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Ενδεικτικά, δύναστε να αιτηθείτε αντίγραφο των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Εάν υποβάλατε τα προσωπικά δεδομένα σας με τη συναίνεσή σας για να λαμβάνετε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως τις ενημερωτικές εκδόσεις της ΕΑΑΑ, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να αφαιρεθούν τα προσωπικά σας στοιχεία από το σχετικό κατάλογο παραληπτών, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής, η ΕΑΑΑ διαγράφει τα δεδομένα στο πλαίσιο όσων προβλέπονται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (βλ. http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL ).

 1. Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Η ΕΑΑΑ προτίθεται να σας ενημερώνει για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί και θα αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της. Εάν τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση, η ΕΑΑΑ θα επικαιροποιήσει την “Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης“.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων

Η ΕΑΑΑ δεν έχει αρμοδιότητες στα θέματα διαχείρισης ή προστασίας προσωπικών δεδομένων από άλλους οργανισμούς. Σε κάθε τέτοια περίπτωση απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις ή ζητήματα που σας προβληματίζουν ή που θέλετε να καταγγείλετε σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από την ΕΑΑΑ ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ΕΑΑΑ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Αρμόδια ομάδα για θέματα προσωπικών δεδομένων:

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eaaa.gr
 • Τηλ.: 210 3802241

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO) της ΕΑΑΑ: DPO@eaaa.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 03/03/2020