Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Λειτουργία Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης

1. Ορισμοί, σκοπός και πεδίο εφαρμογής της πολιτικής βιντεοεπιτήρησης
Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή/και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου). Η συνηθέστερη περίπτωση ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
Για λόγους ασφαλείας και προστασίας του προσωπικού της, των επισκεπτών, των γραφειακών χώρων, των περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών της, καθώς και για υλικοτεχνικούς λόγους, η ΕΑΑΑ προστατεύει τις κεντρικές εγκαταστάσεις της με σύστημα βιντεοεπιτήρησης.
Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της ΕΑΑΑ λαμβάνει εικόνα από φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας η ΕΑΑΑ έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων, όπως υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας.
Η παρούσα πολιτική περιγράφει το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της ΕΑΑΑ και ορίζει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος της ιδιωτικότητας και των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες βιντεοεπιτήρησης της ΕΑΑΑ.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα πολιτική δεν περιλαμβάνει:
• Λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης, καταγραφή σε οπτικοακουστικό υλικό μιας εκδήλωσης (π.χ. συνέδριο, ακρόαση, σεμινάριο, κοινωνική εκδήλωση), βιντεοσκόπηση που γίνεται για παραγωγή υλικού ή αναμετάδοση μιας εκδήλωσης στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας της ΕΑΑΑ με τον Τύπο και το κοινό.
• Λήψη εικόνας ή/και ήχου από κάμερες χειρός, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητού τηλεφώνου ή άλλα συστήματα ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή, που ενεργοποιούνται κατόπιν συγκεκριμένης ενέργειας του χρήστη τους (π.χ. θυροτηλέφωνα), δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται συνεχής λήψη εικόνας ή/και ήχου.
Για λόγους διαφάνειας, η παρούσα πολιτική διατίθεται στον ιστότοπο της ΕΑΑΑ, στη διεύθυνση http://www.eaaa.gr

2. Συμμόρφωση της πολιτικής βιντεοεπιτήρησης με το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων
Η παρούσα πολιτική εφαρμόζει στη λειτουργία των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης της ΕΑΑΑ το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)) και την Οδηγία 1/2011 “Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών” της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Το Σύστημα βιντεοεπιτήρησης της ΕΑΑΑ εγκαταστάθηκε για λόγους ασφαλείας.
Η ΕΑΑΑ διαμόρφωσε την παρούσα πολιτική αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης εξακολουθεί να είναι απολύτως απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών της ΕΑΑΑ δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η ΕΑΑΑ έχει προβλέψει τα ακόλουθα:
• Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν αποσκοπεί στη λήψη (π.χ. με μεγέθυνση ή με ειδική στόχευση) ή σε άλλη επεξεργασία (όπως ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) εικόνων που αποκαλύπτουν “ειδικές κατηγορίες δεδομένων”.
• Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι σταθερές, δεν έχουν δυνατότητα στρέψης και εστίασης σε πραγματικό χρόνο. Δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω Διαδικτύου (web cameras).
• Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν διαθέτει μικρόφωνα και δεν λαμβάνει, μεταδίδει και επεξεργάζεται δεδομένα ήχου.
• Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών.
• Η πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό καθορισμένων χειριστών.

3. Χώροι που βιντεοεπιτηρούνται
Έχουν τοποθετηθεί δύο (2) κάμερες για την παρακολούθηση της κίνησης στις εισόδους/εξόδους των ορόφων που στεγάζεται η ΕΑΑΑ (3ος όροφος Γραφεία – 7ος όροφος Πνευματικό Κέντρο/Αίθουσα Εκδηλώσεων). Τα σημεία τοποθέτησης επελέγησαν προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται κατά το δυνατόν, στους ελάχιστους χώρους που έχουν σημασία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της βιντεοεπιτήρησης.
Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες της ΕΑΑΑ σε ανοιχτούς χώρους και έτσι δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό
δημόσιο χώρο, όπως δρόμο ή πεζοδρόμιο ή γειτονικά κτίρια. Η παρακολούθηση εκτός των εγκαταστάσεων της ΕΑΑΑ περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Το πεδίο λήψης περιορίζεται στην επιτήρηση της εισόδου του κάθε ορόφου και λαμβάνει τη λιγότερη δυνατή εικόνα από κοινόχρηστους χώρους, όπως σκάλα και ασανσέρ. Στους εν λόγω ορόφους δεν στεγάζονται άλλοι ένοικοι και ως εκ τούτου, τα πρόσωπα που κατά κανόνα ενδέχεται να θίγονται από την επεξεργασία είναι αυτά που έχουν ως σκοπό την είσοδο στους χώρους της ΕΑΑΑ. Εντός των χώρων της ΕΑΑΑ, δεν λαμβάνεται εικόνα από χώρους στους οποίους η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης απαγορεύεται γιατί υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες ιδιωτικότητας, όπως για παράδειγμα χώρους και προθαλάμους τουαλετών κτλ.
Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των γραφείων εργασίας τους.

4. Δεδομένα βιντεοεπιτήρησης και σκοπός συλλογής και επεξεργασίας τους
Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της ΕΑΑΑ αποτελείται από ένα (1) ειδικό καταγραφικό μηχάνημα και συνολικά δύο (2) σταθερές κάμερες που λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.
Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της ΕΑΑΑ καταγράφει την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν την οιαδήποτε χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στην ΕΑΑΑ.
Η ΕΑΑΑ χρησιμοποιεί το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και προστασίας των γραφειακών εγκαταστάσεών της, του προσωπικού, των επισκεπτών, των περιουσιακών στοιχείων, των αρχείων και των πληροφοριών της.
Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν του παραπάνω. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

5. Προστασία των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης
Το καταγραφικό μηχάνημα με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.
Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων σε πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχει μικρός αριθμός σαφώς καθορισμένων προσώπων. Η ΕΑΑΑ ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές του συστήματος βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες.
Πέρα του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης λόγω του ρόλου τους, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ επίσης επιτρέπεται διαβίβαση στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης.
Κάθε παραβίαση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφεται στο Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών και ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και η Αρμόδια Ομάδα για τα Προσωπικά Δεδομένα. Επιπλέον των παραπάνω, η ΕΑΑΑ προστατεύει την ασφάλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, λαμβάνοντας τα ακόλουθα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα:
• Το ειδικό καταγραφικό μηχάνημα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι εγκατεστημένο σε ασφαλισμένη καμπίνα rack της ΕΑΑΑ, με σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσβαση έχουν αποκλειστικά τα εξουσιοδοτημένα για τη διαχείρισή του άτομα.
• Οι εικόνες από τις κάμερες καταγράφονται και αποθηκεύονται για χρονική περίοδο δεκατριών (13) ημερών, δηλαδή μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζει η οδηγία της ΑΠΔΠΧ. Μετά το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, οι αποθηκευμένες εικόνες διαγράφονται αυτόματα και τμηματικά, έτσι ώστε στη θέση τους να εγγραφούν οι νέες εικόνες της νέας περιόδου. Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των 15 ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η οδηγία της ΑΠΔΠΧ, δηλαδή τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 30 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά τρίτον, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες.

6. Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη βιντεοεπιτήρηση
Η ΕΑΑΑ ενημερώνει το κοινό αναφορικά με τη βιντεοεπιτήρηση των χώρων της με τους εξής τρόπους:
• Σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει κάμερα βιντεοεπιτήρησης, σε μέρος εμφανές, αναρτάται ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα /ειδοποίηση ότι ο χώρος επιτηρείται από κλειστό κύκλωμα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών. Στις πινακίδες αναφέρεται ότι η βιντεοσκόπηση γίνεται για λογαριασμό της ΕΑΑΑ που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ότι για περισσότερες πληροφορίες το υποκείμενο μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΑΑΑ.
• Η παρούσα πολιτική της ΕΑΑΑ αναφορικά με τη λειτουργία των Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ, για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για την πρακτική της ΕΑΑΑ στα θέματα βιντεοπροστασίας.
• Έντυπες πληροφορίες διατίθενται, επίσης, στο Πρωτόκολλο της ΕΑΑΑ.

7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης
Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που τον αφορούν (ως υποκείμενο των δεδομένων). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει αίτηση για να έχει αντίγραφο τμήματος βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο απεικονίζεται ή σειρά αντίστοιχων έντυπων εικόνων – εάν επίσης συμφωνούν και τα δύο μέλη, αρκεί και απλή επίδειξη των στιγμιοτύπων. Σημειώνεται, επίσης, ότι, εφόσον το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει να του χορηγηθεί το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων, υπό την επιφύλαξη ύπαρξης σχετικής απαγόρευσης από αρμόδια δικαστική αρχή.
Τα υποκείμενα των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης της ΕΑΑΑ δύνανται να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Τα αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λόγω χρήσης βιντεοκάμερας, καθώς και οι σχετικές ερωτήσεις ή παρατηρήσεις πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΑΑΑ: DPO@eaaa.gr ή στην αρμόδια ομάδα για θέματα προσωπικών δεδομένων, GDPR@eaaa.gr, τηλ.: 210 3802241. Για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν κάποιο υποκείμενο και που συλλέχθηκαν με βιντεοκάμερα στα γραφεία της ΕΑΑΑ πρέπει να επισυνάπτεται στο αίτημα πρόσβασης μια πρόσφατη φωτογραφία καλής ποιότητας καθώς και αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείων ταυτότητας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κτλ.).
Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται από την ΕΑΑΑ και ικανοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η ΕΑΑΑ οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης στα υποκείμενα των δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν η ΕΑΑΑ διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή δέσμευση (“κλείδωμα”) των αντίστοιχων δεδομένων, καθώς επίσης να προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος εν γένει ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον.
Εάν ζητηθεί ειδικά, μπορεί να οργανωθεί παρουσίαση των επίμαχου βιντεοσκοπημένου υλικού. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του (π.χ. μέσω επίδειξης δελτίου ταυτότητας και φωτογραφίας) και να προσδιορίσει τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τυχόν λοιπές περιστάσεις της βιντεοσκόπησης. Αίτημα παρουσίασης βιντεοσκοπημένου υλικού ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη διερεύνηση αξιόποινης πράξης. Επίσης, ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη συγκατάθεσης από τα τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική ικανοποίηση του αιτήματος. Στην περίπτωση που θίγεται από την ΕΑΑΑ κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, τα υποκείμενα μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (βλ.https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL).
Πριν από αυτό, συνιστάται η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΑΑΑ: DPO@eaaa.gr

8. Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα πολιτική
Η ΕΑΑΑ προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της. Εάν τροποποιήσει την παρούσα, η ΕΑΑΑ θα επικαιροποιήσει την παρακάτω “Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης”.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 03/03/2020