Άρση απόφασης ανάθεσης καθηκόντων στα μέλη Δ.Σ. ΕΑΑΑ

Άρση απόφασης ανάθεσης καθηκόντων στα μέλη Δ.Σ. ΕΑΑΑ

Αίρω την με αρ.πρωτ.103/26-2-2019/ΕΑΑΑ απόφασή μου και εντέλλω να αποσυρθεί άμεσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης.

.

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Απτχος (Ι)ε.α. Σπυρίδων Καββούρης

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close