Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Άρση απόφασης ανάθεσης καθηκόντων στα μέλη Δ.Σ. ΕΑΑΑ

Αίρω την με αρ.πρωτ.103/26-2-2019/ΕΑΑΑ απόφασή μου και εντέλλω να αποσυρθεί άμεσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης.

.

Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Απτχος (Ι)ε.α. Σπυρίδων Καββούρης

Share this: