Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου καθαριότητος χώρων ΕΑΑΑ

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ),  ανακοινώνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30/22-9-2016, Απόφαση  του Διοικητικού της Συμβουλίου, την  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση  του έργου της καθαριότητας των χώρων της ΕΑΑΑ, με σύμβαση ανάθεσης συγκεκριμένου έργου και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικά, το προς ανάθεση έργο, θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό των χώρων του 3ου και του 7ου  ορόφου, ιδιοκτησίας ΕΑΑΑ, στο κτίριο επί της οδού Χαλκοκονδύλη 5, στην Αθήνα.  Για  τις ανάγκες  καθαριότητας  των  χώρων,  απαιτείται καθημερινή   απασχόληση (Δευτέρα  – Παρασκευή)  από τις    08:00 έως τις 13:00.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Καθημερινά:

 • Καθάρισμα των γραφείων, ξεσκόνισμα σε όλες τις επιφάνειες των γραφείων καθώς και άδειασμα κάδων απορριμμάτων και τοποθέτηση σακουλών εκεί που χρειάζεται.

 • Καθάρισμα των υπολοίπων κοινόχρηστων χώρων (κουζίνα, τουαλέτες), με απολυμαντικά υλικά.

 • Σφουγγάρισμα δαπέδων με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα κατάλληλα καθαριστικά.

Μετά από κάθε τυχόν εκδήλωση της ΕΑΑΑ:

 • Καθάρισμα της αίθουσας του πνευματικού κέντρου, τις τουαλέτες του και της εκεί κουζίνας (ποτήρια , φλιτζάνια, πιάτα, και άλλα).

Μία φορά το μήνα:

 • Καθάρισμα μεγάλων επιφανειών ( ντουλάπες – βιβλιοθήκες).

Κάθε δύο μήνες

 • Καθαρισμός των τζαμιών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η διάρκεια της  σύμβασης θα είναι  ένα (1) έτος,  με δικαίωμα επέκτασης κατά ένα ακόμη έτος, έπειτα από συμφωνία των δύο μερών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ  (www.eaaa.gr)  θα είναι εντός 20 ημερών από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ (δηλαδή μέχρι και την  24/10 /2016).

Τα δικαιολογητικά  η οικονομική προσφορά θα υποβληθούν σε ξεχωριστούς σφραγισμένους  φακέλους οι οποίοι  θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν, με συστημένη επιστολή, εντός ενιαίου φακέλου   στη γραμματεία της ΕΑΑΑ, στη κατωτέρω διεύθυνση:

                    ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

                                    Χαλκοκονδύλη 5,  3ος όροφος

                                          Αθήνα Τ.Κ. 106 77

Ο ενιαίος (κυρίως)  Φάκελος θα περιέχει τους δύο ανωτέρω φακέλους (δικαιολογητικά και οικονομική προσφορά) και  θα φέρει τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και την κατωτέρω ένδειξη:

ΠΡΟΣ: ΕΑΑΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

« ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑ ».

Ο φάκελος με τα  δικαιολογητικά  θα αναγράφει  τα στοιχεία του αποστολέα και  την ένδειξη   « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ,   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑ».  Ο φάκελος με την προσφορά θα αναγράφει τα στοιχεία του αποστολέα και  την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑ». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής, ορίζεται η  24-10-2016,  ημέρα Δευτέρα και μέχρι την 12η μεσημβρινή.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή,  η οποία θα αναφέρεται στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, ενιαία και σε μηνιαία βάσημη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και αποτελεί την αμοιβή του αναδόχου για το μήνα.  Στην αμοιβή αυτή θα συμπεριλαμβάνονται η αξία των υλικών, η αμοιβή του προσωπικού και οι ασφαλιστικές εισφορές τους προς τους διαφόρους ασφαλιστικούς φορείς (Ι.Κ.Α., κλπ.), απαλλασσόμενης της ΕΑΑΑ, από αυτές τις υποχρεώσεις, η οποία δεν θα υπέχει καμία ευθύνη γι’ αυτό.

Επισημαίνεται ότι  στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο  του  υπογράφοντος και  σε  περίπτωση  εταιρείας  να  αποδεικνύεται,  με  τα απαραίτητα έγγραφα, ότι ο υπογράφων εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία.  Τα δικαιολογητικά και η προσφορά  γίνονται αποδεκτά μόνο αν υποβληθούν  στην Ελληνική γλώσσα.

Προσφορές μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία έχει συσταθεί  για το σκοπό αυτό από το     ΔΣ της ΕΑΑΑ.

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

Η αποσφράγιση των προσφορών  θα  γίνει  στις 26 /10/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στον 7ο όροφο της ΕΑΑΑ,  ενώπιον των ενδιαφερομένων και της αρμοδίας επιτροπής, η οποία και θα αξιολογήσει αυτές και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Επιτροπή του διαγωνισμού ξεκινά να αποσφραγίζει τους κυρίους φακέλους ενώπιον των ενδιαφερομένων και ελέγχει το περιεχόμενο τους για να διαπιστωθεί ότι σε κάθε κύριο  φάκελο υπάρχουν οι δύο φάκελοι (ο  φάκελος με τα δικαιολογητικά και ο φάκελος με την οικονομική προσφορά.). Στη συνέχεια  αποσφραγίζονται  οι  φάκελοι  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και εφόσον πληρούν τους όρους της  πρόσκλησης, προχωρά στο άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ »

Συμμετέχοντες που αποκλείονται σε κάποιο στάδιο κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, δεν συμμετέχουν στο επόμενο.

Η ανωτέρω αποσφράγιση – αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικών προσφορών ) ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα του διαγωνισμού και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος στην αμέσως επόμενη ημέρα την ίδια ώρα.

Το αποτέλεσμα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατακυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΑΑΑ. Ο  Ανάδοχος  στον  οποίο  κατακυρώθηκε η  υπηρεσία,  υποχρεούται  να  προσέλθει  το  συντομότερο δυνατόν  από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης.

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, και τα  εξής δικαιολογητικά :

 1. Υπεύθυνη Δήλωση  του  Ν.  1599/86,  στην   οποία θα δηλώνουν:

       α) ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδάφιου (α) της παρ. 2 του άρθρου 6 του   Π.Δ. 118/07.

       β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης  (3) του εδάφιου (α) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.

      γ) ότι  αναλαμβάνουν    την   υποχρέωση,  εφόσον  ζητηθούν  από  την  Υπηρεσία,    για    την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  των  παρ.  2  &  3  του  άρθρου  6  του  Π.Δ.  118/07,  κατά  περίπτωση,  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου 20  του  ιδίου  Π.Δ.

 1. Επιπροσθέτως,  οι  συμμετέχοντες  θα  καταθέσουν  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/86,  στην   οποία θα δηλώνουν ότι:

       α) Έλαβαν γνώση των συνθηκών του έργου και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως  όλους τους όρους της διακήρυξης  επί ποινή απορρίψεως.

    β) Επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της ΕΑΑΑ, επιθεώρησαν τους υπό καθαρισμό χώρους  (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) και έλαβαν γνώση όλων των γενικών και ειδικών συνθηκών και ότι η οικονομική προσφορά τους ανταποκρίνεται στις τοπικές και ειδικές συνθήκες.

       γ) Το σύνολο του προσωπικού που θα  απασχοληθεί στο έργο θα είναι Έλληνες πολίτες ή νομίμως εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλοδαποί οι οποίοι θα ασφαλίζονται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις

      δ) Τα υλικά καθαρισμού θα φέρουν Αριθμό Καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ., ενώ τα απολυμαντικά χώρου θα φέρουν Άδεια Κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό (ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) θα πρέπει να φέρουν ένδειξη καταλληλότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

      ε) Θα αποκαθιστούν απροφάσιστα κάθε ζημιά ή βλάβη , η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του προσωπικού και στις εγκαταστάσεις της ΕΑΑΑ  κατά την  διάρκεια των εργασιών  εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων, του ιδίου  (του αναδόχου) ή των εργασιών του. (Σημειώνεται  ότι αν κάποιος από το προσωπικό του αναδόχου έλθει σε προστριβές ή διενέξεις με το προσωπικό  της Ένωσης  ή και με τρίτους ή αποδεδειγμένα κατηγορηθεί για αφαίρεση αντικειμένων ή τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων που μπορούν να εκθέσουν την ΕΑΑΑ, Τότε η ΕΑΑΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εξαίρεσή του από το συνεργείο, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να προβεί αμέσως στην αντικατάστασή του και να καταβάλει την άξια του απολεσθέντος αντικειμένου).

 1. B. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 1. Βεβαιώσεις Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ.

 2. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ίση με το 10% της ετήσιας συνολικής αμοιβής, χωρίς τον Φ.Π.Α, η οποία θα επιστραφεί στον μειοδότη, με αίτησή του, στο τέλος της σύμβασης.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

     α) Η αμοιβή θα πληρώνεται στο τέλος κάθε μήνα, από την Ε.Α.Α.Α, κατόπιν έκδοσης από την εταιρεία, τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, με παρακράτηση φόρου εισοδήματος  8% επί του καθαρού ποσού, το οποίο θα αποδίδεται  στην  Α΄ ΔΟΥ Αθηνών κάθε μήνα, όπως επίσης και της προσκόμισης από την Επιτροπή καλής εκτέλεσης έργου, της αντίστοιχης Βεβαίωσης. Επιπρόσθετα απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ καθώς και η ανά τρίμηνο βεβαίωση του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει ότι ονομαστικά για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην ΕΑΑΑ καταβλήθηκαν όλες οι οφειλόμενες κρατήσεις. Σημειώνεται, ότι, για τις περιόδους που η Ένωση θα παραμένει  κλειστή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, καθώς και τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους, η αμοιβή θα καθορίζεται ανάλογα με το παρεχόμενο έργο.

β) Η υπάλληλος ή οι υπάλληλοι της εταιρείας, δεν δικαιούται από την ΕΑΑΑ, Δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα άδειας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα που τυχόν χορηγείται στους/στις  εργαζόμενους/νες, δεδομένου ότι η παρούσα είναι σύμβαση έργου και όχι εργασίας.

γ) Η ανάθεση του έργου καθαρισμού στην πιο πάνω αναφερόμενη εταιρεία δεν θεωρείται μίσθωση εργασίας ούτε είναι δυνατή η μετατροπή της σε μίσθωση εργασίας.

δ) Τα άτομα που θα αναθέτει η εταιρεία την εργασία καθαρισμού, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν την έγκριση της ΕΑΑΑ, με την προσκόμιση της φωτοτυπίας της αστυνομικής τους ταυτότητας.

ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εμφάνισης προβλημάτων και εφόσον κληθεί, να παραστεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ανάλογη αμοιβή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον  Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΑΑ κ.  Ιωάννη Κρανιά, Τηλ. : 6983.52.54.26.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                               Ο Πρόεδρος

                  Ιωάννης Κρανιάς                                         Σπυρίδων Καββούρης

          Αντισμήναρχος (Ρ) ε.α                                  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α

 

 

Share this: