Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) που είναι Ν.Π.Δ.Δ. και εδρεύει στην Αθήνα Χαλκοκονδύλη 5 Τ.Κ. 106 77, ΤΗΛ. 210-38.02.241 FAX : 210-38.25.393.

Έχοντας υπόψη :

α. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» β. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». γ. Το Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». δ. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη, ο οποίος θα αναλάβει την έκδοση της εφημερίδας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), η οποία εκδίδεται με τον τίτλο «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ».

Για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Share this: