Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Αναπροσαρμογή κυρίων συντάξεων

Μετά την ψήφιση του Ν.4387/16, δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 26083/887 (ΦΕΚ. Β’ 1605 – 07/06/2016) που υπογράφηκε από τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη.

Σε αυτή την απόφαση δίνονται οδηγίες για τον υπολογισμό των Συντάξεων που καταβάλλονταν μέχρι 12 Μαΐου 2016.

Τα κυριότερα σημεία είναι:

 • Κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα κατά την 12/5/2016 κύρια σύνταξη, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, επαναϋπολογίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 • Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12/5/2016 συντάξεων του Δημοσίου, λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί, πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016

 • Ο επαναϋπολογισμός όλων των κύριων συντάξεων που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων επί των οποίων αυτές κανονίστηκαν-υπολογίστηκαν.

 • Για την επιβεβαίωση της πληρότητας και της ορθότητας των απαιτούμενων για την αναπροσαρμογή στοιχείων, ο ΕΦΚΑ ή οι αρμόδιοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο ή η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), επαναϋπολογίζουν το ύψος της χορηγηθείσας σύνταξης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή του Δημοσίου και τις λοιπές γενικές και ειδικές ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συντάξιμο μισθό, το χρόνο ασφάλισης, το συντελεστή αναπλήρωσης, τη μείωση, λόγω ορίου ηλικίας και τα λοιπά στοιχεία της σύνταξης που βρίσκονται καταχωρισμένα στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

 • Η απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας και επαναϋπολογισθείσας σύνταξης δεν πρέπει να υπερβαίνει κατ’ απόλυτη τιμή το 5%. Για όσες συντάξεις υπάρχει ποσοστό απόκλισης κατ’ απόλυτη τιμή άνω του 5% μεταξύ της μεικτής καταβαλλόμενης και του ποσού που προκύπτει, μετά την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 2, αναζητούνται τα απαιτούμενα στοιχεία στις αντίστοιχες συνταξιοδοτικές αποφάσεις ή άλλες κατάλληλες πηγές, προκειμένου η απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας και επαναϋπολογισθείσας σύνταξης να μην υπερβαίνει κατ’ απόλυτη τιμή το 5%.

 • Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο, κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016, ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό της, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και, μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων της παρ. 3α του άρθρου 14 του Ν. 4387/ 2016.

 • Εάν το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο, κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016, ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς κατ’ έτος, σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

 • Έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016, πρέπει να έχει καταχωριστεί το 10% και αυτό να έχει επαναϋπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 • Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, πρέπει να έχει καταχωριστεί το 40% και αυτό να έχει επαναϋπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Μαρτίου 2017.

 • Έως την 31η Μαρτίου 2017, πρέπει να έχει καταχωριστεί το 70% και αυτό να έχει επαναϋπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 30η Ιουνίου 2017.

 • Έως την 30η Ιουνίου 2017, πρέπει να έχει καταχωριστεί το 100% και αυτό να έχει επαναϋπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως 30η Σεπτεμβρίου 2017.

 • Έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017, θα πρέπει να επαναϋπολογιστούν όλες οι κύριες συντάξεις, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο.

Ολόκληρη την ΚΥΑ μπορείτε να την διαβάσετε πατώντας εδώ

Share this: