Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ανακοίνωση – ενημέρωση για την μη έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμου έτους 2014

Σε συνέχεια της απόφασης ΩΠΣΕ6-5Δ1 (αναρτητέα στο διαδίκτυο)  του κ. ΥΕΘΑ περί μη έγκρισης του Απολογισμού-Ισολογισμού του  Οικ. Έτους 2014  και κατόπιν των διευκρινίσεων που λάβαμε από το ΓΕΑ, κάνουμε γνωστό στα μέλη μας τα εξής :

  1. Η μη έγκρισή του Απολογισμού-Ισολογισμού του Οικ. Έτους 2014, δεν οφείλεται σε παράνομες  δαπάνες  και ενέργειες  του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Α, αλλά αποκλειστικά και μόνο σε μη ορθό λογιστικό χειρισμό  των οικονομικών γεγονότων τα οποία επηρέαζαν και συνδέονταν με τον μη εγκριθέντα Απολογισμό – Ισολογισμό του Οικ. έτους 2013. Συγκεκριμένα    δύο (2) τιμολόγια που αφορούσαν δωρεά εκ’ μέρους της Ένωσης, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ενώ πληρώθηκαν στις αρχές του 2014 με υπαιτιότητα του προμηθευτή (Εισαγωγή από το Εξωτερικό) αποτυπώθηκαν λογιστικά, σαν Έξοδο στον Απολογισμό – Ισολογισμό του 2013.

  2. Για τον παραπάνω λόγο, δεν εγκρίθηκε ο Απολογισμός –Ισολογισμός του οικ. έτους 2014 αφ’ ενός και αφετέρου, αποφασίστηκε, όπως οι δύο Απολογισμοί-Ισολογισμοί των οικ. ετών 2013 και 2014, να υποβληθούν μαζί στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.), για κατασταλτικό έλεγχο, προκειμένου, λόγω αρμοδιότητας αυτού, εκδοθεί σχετική πράξη, για την τακτοποίηση των μη ορθών λογιστικών αποτυπώσεων.

Επίσης πληροφορούμε ότι όλες οι ενέργειες του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Α και κυρίως αυτές που αναφέρονται σε οικονομικά θέματα, στηρίζονται και βασίζονται σε θεσμικά κείμενα και διαταγές της εποπτεύουσας Αρχής.

Ως Πρόεδρος της ΕΑΑΑ και εκπροσωπώντας και τα μέλη του Δ.Σ αυτής, δηλώνω απερίφραστα, ότι όλες οι ενέργειές μας, αποσκοπούν στην βελτίωση της καθημερινότητας των μελών μας, στην ποιότητα της ζωής τους και στην πραγματοποίηση των προσδοκιών τους. Για να γίνουν όμως πράξη οι προσδοκίες, θα πρέπει να υπάρχει Αγάπη, Αλληλεγγύη, Ομόνοια και Συσπείρωση μεταξύ μας, αξίες τις οποίες διατύπωσα και κατά την παραλαβή των καθηκόντων μου. Έριδες και αντεγκλήσεις δεν έχουν θέση μεταξύ μας.

Όλοι Μαζί Μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα.

                                                                                    Σπυρίδων Καββούρης

                                                                                          Απτχος(Ι) ε.α.

                                                                                        Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α

Share this: