Με απόφαση του Δ.Σ. εξελέγησαν:
Διευθύνων Σύμβουλος ο Ασμχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς.
Γραμματέας ο Ασμχος ε.α Κων/νος Αναγνωστάκης.

Επίσης έγινε η ανάθεση καθηκόντων από τον πρόεδρο της ΕΑΑΑ και αφού ελήφθη υπόψη η επιθυμία των μελών όπως παρακάτω:

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Σμχος ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

Υπεύθυνοι Πνευματικού Κέντρου και Εκδρομών
Σμχος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας
Σμχος ε. α. Δημήτριος Φαλτάιτς

Υπεύθυνοι Γραφείου Μελετών και Οικονομικού 

Σμχος ε.α. Αθανάσιος Πάνος

Σμχος ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

Υπεύθυνος έκδοσης Η.τ.Α. και επιμέλειας ιστοσελίδας
Σγος ε.α Νικόλαος Βούλγαρης

Συντακτική Επιτροπή
Υπτχος ε.α. Ιωάννης Κολοβός
Σμχός ε.α. Αθανάσιος Πάνος
Ασμχος ε.α. Κων/νος Αναγνωστάκης
Σγος ε.α Νικόλαος Βούλγαρης

Υπεύθυνος Συντήρησης Κτιρίων – Πολυκατοικίας
Σγος ε.α Νικόλαος Βούλγαρης

Υπεύθυνος Γραφείο Οικιστικού

Υπεύθυνος Γραφείου Υγειονομικών Θεμάτων και Κοινωνικής Συμπαράστασης
Σμχος ε.α Ηλίας Σβάρνας