Σύμφωνα με την υπαρ. 5/7-2-2019 απόφαση Δ.Σ. ΕΑΑΑ (Θέμα 1ο & 2ο), κατόπιν διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας, σε πλήρη απαρτία των Μελών, εκλέχθηκαν :

   α.   Διευθύνων Σύμβουλος, ο Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς

   β.   Γραμματέας Δ.Σ., ο Σγός (ΤΤΗ) ε.α Ευστάθιος Καρβουνιάρης

.

Σύμφωνα με την υπαρ. 9/7-3-2019 ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. ΕΑΑΑ (Θέμα 8ο), ύστερα από πρόταση του κ. Προέδρου :

   α.   Ανατέθηκαν καθήκοντα στα Μέλη Δ.Σ. ως εξής :

         –   Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

         –   Υπεύθυνος παραθερισμού και οικιστικού, ο Απτχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Δημητριάδης

         –   Υπεύθυνοι Πνευματικού Κέντρου, οι Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας και Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς

         –   Υπεύθυνος έντυπης έκδοσης της «ΗτΑ», ο Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

         –  Υπεύθυνος υγειονομικών θεμάτων, ο Σμχος (ΤΥΕ) ε.α. Ηλίας Σβάρνας

         –  Υπεύθυνοι Γραφείου Μελετών, οι Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος και Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

         –   Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ – διαδικτύου – ηλεκτρονικής έκδοσης της «ΗτΑ», ο Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης

         –   Υπεύθυνος για θέματα τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών παροχών (VPN), o Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς

         –   Εκπρόσωπος ΕΑΑΑ στη Γενική Συνέλευση ιδιοκτητών Μεγάρου Χαλκοκονδύλη 5, ο Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης

.

   β.   Συγκροτήθηκαν Επιτροπές ως εξής :

         –   Συντακτική Επιτροπή «ΗτΑ» και διαδικτύου

                Πρόεδρος, Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

                Μέλος, Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας

                Μέλος, Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

                Μέλος, Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης

.

          –   Επιτροπή Μελέτης Συνταξιοδοτικών και Οικονομικών θεμάτων

                Πρόεδρος, Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

                Μέλος, Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

                Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

.

          –   Επιτροπή Αγορών

                Πρόεδρος, Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

                Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

                Μέλος, Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης