Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΑ

Πρόεδρος

Απτχος (Ι) ε.α Σπυρίδων Καββούρης

Αντιπρόεδρος

Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Θεόδωρος Μπούφης

Υπτχος (Ι) ε.α Ιωάννης Κολοβός – παραιτήθηκε

Διευθύνων Σύμβουλος

Ασμχος ε.α Ιωάννης Κρανιάς

Γραμματέας

Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α. Κων/νος Αναγνωστάκης

Μέλη

Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς

Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

Σγος (ΤΥΗ) ε.α. Νικόλαος Βούλγαρης

Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας

Επγος (Ι) ε.α. Γεώργιος Κασσαβέτης – Παραιτήθηκε

Σμχος (ΤΥE) ε.α. Ηλίας Σβάρνας

Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

Επγος (ΤΥΜ) ε.α Γεώργιος Γονατάς