τριετίας  1/2/2019  έως  και  31/1/2021          

Πρόεδρος : Απτχος (Ι) ε.α Σπυρίδων Καββούρης

Αντιπρόεδρος : Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου

Διευθύνων Σύμβουλος : Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς

Γραμματέας : Σγός (ΤΤΗ) ε.α. Ευστάθιος Καρβουνιάρης

Μέλος : Απτχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Δημητριάδης

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

Μέλος : Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

Μέλος : Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας

Μέλος : Σμχος (ΤΥE) ε.α. Ηλίας Σβάρνας

Μέλος : Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς