Δικαιολογητικά για χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)
1. Αίτηση δικαιούχου.
2. Φορολογική Ενημερότητα του δικαιούχου «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης».
3. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.
4. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (Σε περίπτωση χορήγησης του ΒΟΕΑ λόγω γάμου του ασφαλισμένου τέκνου).
6. Σε περίπτωση χορήγησης του ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας του ασφαλισμένου τέκνου, απαιτείται και πρόσφατης έκδοσης Γνωμάτευση ΑΑΥΕ, από την οποία να προκύπτει η ανικανότητα προς εργασία του ασφαλισμένου τέκνου και ο βαθμός αυτής.